Άρθρο 33 Αλλοδαπά πορίσματα διερεύνησης

1. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 απαγορεύεται να δημοσιεύονται ή να καθίστανται προσιτά σε τρίτους σχέδια πορισμάτων ή εκθέσεων διερεύνησης, μέρη αυτών ή έγγραφα από την αλλοδαπή, τα οποία λαμβάνει ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. λόγω της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη διερεύνηση, χωρίς τη συναίνεση της αλλοδαπής διερευνητικής αρχής, εκτός αν η αλλοδαπή αρχή έχει ήδη δημοσιεύσει ή καταστήσει γνωστά τα έγγραφα αυτά.
2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει αλλοδαπά πορίσματα διερεύνησης. Αν όμως κρίνει αναγκαία τη δημοσίευση αλλοδαπού πορίσματος, εφαρμόζεται η παρ. 1.