Άρθρο 30 Υποχρέωση ενημέρωσης

1. Για ατυχήματα ή σοβαρά συμβάντα που λαμβάνουν χώρα εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν:
α. το κράτος νηολόγησης,
β. το κράτος του φορέα εκμετάλλευσης,
γ. το κράτος κατασκευής,
δ. το κράτος σχεδιασμού του αεροσκάφους,
ε. για αεροσκάφη μέγιστου βάρους άνω των 2.250 κιλών, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ),
στ. τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA),
ζ. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
η. κάθε άλλον που προβλέπεται από το Παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγου και τον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010.
2. Η ενημέρωση της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγου και τα σχετικά Εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας μέσω του εντύπου «Notification to Authorities».