Άρθρο 21 Τόπος του ατυχήματος – Διαφύλαξη αποδεικτικών στοιχείων

1. Για κάθε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν που σημειώνεται εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (Flight Information Region – F.I.R.) Αθηνών, οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές αποκλείουν τον τόπο του ατυχήματος, το συντομότερο δυνατόν από την πρόσβαση τρίτων. Για την πρόσβαση στον αποκλεισμένο τόπο του ατυχήματος αποφασίζει ο επικεφαλής της διερεύνησης. Η ομάδα διερεύνησης είναι υπεύθυνη να εξασφαλίζει την ασφαλή επεξεργασία κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να προστατεύσει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία και να εγγυηθεί την ασφαλή φύλαξη του αεροσκάφους, του περιεχομένου του και των συντριμμάτων του για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για τους σκοπούς της διερεύνησης ασφάλειας. Η προστασία των αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνει τη διατήρηση, με φωτογραφικά ή άλλα μέσα, κάθε αποδεικτικού στοιχείου που είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, να διαγραφεί, να απολεσθεί ή να καταστραφεί. Η ασφαλής φύλαξη περιλαμβάνει την προστασία από κάθε περαιτέρω ζημία, πρόσβαση προσώπων άνευ σχετικής έγκρισης, κλοπή και φθορά.
2. Μέχρι την άφιξη των διερευνητών ασφάλειας, δεν μεταβάλλεται από κανέναν η κατάσταση του τόπου του ατυχήματος, δεν λαμβάνονται δείγματα από αυτόν, δεν επιχειρείται μετακίνηση ούτε πραγματοποιείται δειγματοληψία από το αεροσκάφος, το περιεχόμενο ή τα συντρίμματά του, δεν μετακινείται ούτε απομακρύνεται το αεροσκάφος, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια απαιτείται για λόγους ασφάλειας ή για να παρασχεθεί συνδρομή σε τραυματίες με ταυτόχρονη, αν είναι δυνατόν, γραπτή και φωτογραφική καταγραφή της θέσης τους στον τόπο του ατυχήματος ή σε σχέση με τον τόπο του ατυχήματος ή με τη ρητή άδεια των αρχών που έχουν τον έλεγχο του τόπου και εφόσον είναι δυνατόν, σε συνεννόηση με τον επικεφαλής της διερεύνησης.
3. Κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαφυλάξει έγγραφα, υλικό και καταγραφές που σχετίζονται με το γεγονός, ιδίως για να αποφευχθεί η διαγραφή καταγεγραμμένων συνομιλιών και σημάτων συναγερμών μετά την πτήση.
4. Για την αποδέσμευση του τόπου του ατυχήματος, του αεροσκάφους και των συντριμμάτων αυτού αποφασίζει ο επικεφαλής της διερεύνησης.

 • 2 Ιανουαρίου 2023, 23:19 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι συμβάλλοντες παράγοντες σε ένα ατύχημα είναι ευμετάβλητοι (π.χ. καιρικές συνθήκες) ή μπορεί εύκολα να απομακρυνθούν ή αλλοιωθούν (π.χ. ύπαρξη αντικειμένου/εμποδίου) ή να πάψουν με φυσικό τρόπο να υφίστανται (π.χ. πάγος στον διάδρομο), προτείνεται τουλάχιστον για την περίπτωση ατυχημάτων σε Αερολιμένες να εισαχθεί νέα παράγραφος μεταξύ των υφιστάμενων παραγράφων 3 και 4 ως εξής:

  4. Σε περίπτωση ατυχημάτων μέχρι και 8χλμ πέριξ του σημείου αναφοράς Αερολιμένα, η τοπική αερολιμενική μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για την αρχική καταγραφή και συλλογή οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να είναι χρήσιμο για τους σκοπούς της διερεύνησης. Η ως άνω διαδικασία λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά σε συνεννόηση και υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της διερεύνησης.

  (Η υφιστάμενη παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 5.)

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 00:08 | Giannis

  Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται το εδάφιο: Εφόσον το ατύχημα λάβει χώρα εντός του ελεγχόμενου χώρου του αερολιμένα, επιλαμβάνεται της διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων, η αερολιμενική αρχή του αερολιμένα μέχρι την άφιξη των διερευνητών ασφάλειας.