Άρθρο 15 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους νοούνται ως:
1. Αεροσκάφος: Κάθε μηχανή που μπορεί να επιτυγχάνει τη στήριξή της στην ατμόσφαιρα από αντιδράσεις του αέρα διαφορετικές από τις αντιδράσεις του αέρα στην επιφάνεια της γης.
2. Ατύχημα: γεγονός που συνδέεται με τη λειτουργία αεροσκάφους το οποίο, στην περίπτωση στελεχωμένου αεροσκάφους, επέρχεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που ένα πρόσωπο επιβιβάζεται σε αεροσκάφος που πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγμής που όλοι οι επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί ή, στην περίπτωση μη στελεχωμένου αεροσκάφους, συμβαίνει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που το αεροσκάφος είναι έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγμή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστημα προώθησης απενεργοποιείται, κατά το οποίο:
α. επέρχεται θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός προσώπου εξαιτίας:
αα. του γεγονότος ότι βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος,
αβ. άμεσης επαφής του με οποιοδήποτε τμήμα του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή
αγ. άμεσης έκθεσής του στα αέρια των στροβιλοκινητήρων,
εκτός αν πρόκειται για τραυματισμούς που οφείλονται σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυματισμούς ή τραυματισμούς από άλλα πρόσωπα ή
β. το αεροσκάφος υφίσταται βλάβη ή θραύση στα δομικά του στοιχεία, η οποία αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά, που αφορούν στη δομική αντοχή, τις επιδόσεις ή τα πτητικά χαρακτηριστικά του και για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται σημαντική επισκευή ή αντικατάσταση του μέρους που έχει υποστεί βλάβη, εκτός αν η ζημιά ή η βλάβη περιορίζεται στον κινητήρα ή στο περίβλημά του ή τα εξαρτήματά του ή πρόκειται για ζημιές που περιορίζονται στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις κεραίες, τα ελαστικά, το σύστημα τροχοπέδησης, τα αεροδυναμικά περιβλήματα ή σε μικρές οδοντώσεις ή διατρήσεις στο περίβλημα του αεροσκάφους, ή
γ. το αεροσκάφος έχει απολεσθεί ή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσπέλασης προς αυτό.
3. Σοβαρός τραυματισμός: κάθε σωματική βλάβη την οποία υφίσταται πρόσωπο σε περίπτωση ατυχήματος εφόσον:
α. απαιτηθεί η νοσηλεία του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών και η εισαγωγή πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η σωματική βλάβη, ή
β. προκληθεί κάταγμα οποιουδήποτε οστού, εκτός από απλά κατάγματα δακτύλων του χεριού, δακτύλων του ποδιού ή της μύτης, ή
γ. προκληθούν λύσεις της συνέχειας ιστών με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία ή βλάβη νεύρων, μυών ή τενόντων, ή
δ. προκληθεί βλάβη σε οποιοδήποτε εσωτερικό όργανο, ή
ε. προκληθούν εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού ή οποιαδήποτε άλλα εγκαύματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της επιφάνειας του σώματος, ή
στ. οφείλεται στην εξακριβωμένη έκθεση σε μολυσματικές ουσίες ή σε επιβλαβείς ακτινοβολίες.
4. Θανάσιμος τραυματισμός: τραυματισμός προσώπου που εμπλέκεται σε ατύχημα, εξαιτίας του οποίου επέρχεται θάνατος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος.
5. Αίτια: ενέργειες ή παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες ή συνδυασμός αυτών που οδήγησαν σε ατύχημα ή συμβάν. Η διαπίστωση των αιτίων δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό σφάλματος ή τον καθορισμό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης.
6. Διερεύνηση ασφάλειας: δραστηριότητα που διεξάγεται από αρχή διερεύνησης με σκοπό την πρόληψη ατυχήματος και συμβάντος και περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και τη διαπίστωση των αιτίων ή των σχετικών παραγόντων και, εφόσον απαιτείται, τη διατύπωση συστάσεων ασφάλειας.
7. Επικεφαλής διερεύνησης: πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με βάση τα προσόντα του, η ευθύνη για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο της διερεύνησης ασφάλειας.
8. Τεχνικός σύμβουλος: πρόσωπο το οποίο διενεργεί, με βάση τα προσόντα του, πράξεις που σχετίζονται με τη διερεύνηση, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της διερεύνησης.
9. Συσκευή καταγραφής στοιχείων πτήσης: οποιουδήποτε τύπου καταγραφικό σύστημα, τοποθετημένο σε αεροσκάφος για να διευκολύνει τη διερεύνηση ασφάλειας ατυχήματος ή συμβάντος.
10. Διαπιστευμένος αντιπρόσωπος: πρόσωπο διορισμένο από κράτος , με βάση τα προσόντα του, με σκοπό τη συμμετοχή του σε διερεύνηση ασφάλειας που διεξάγεται από άλλο κράτος. Ο διοριζόμενος από κράτος διαπιστευμένος αντιπρόσωπος πρέπει να προέρχεται από αρχή διερεύνησης ασφάλειας.
11. Φορέας εκμετάλλευσης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδίδεται ή προτίθεται να επιδοθεί σε εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων αεροσκαφών.
12. Κράτος νηολόγησης: κράτος στο νηολόγιο του οποίου είναι καταχωρισμένο το αεροσκάφος.
13. Κράτος κατασκευής: κράτος το οποίο ασκεί, σύμφωνα με τους κανόνες του αεροπορικού δικαίου, την εποπτεία επί της επιχείρησης, η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική συναρμολόγηση του αεροσκάφους.
14. Κράτος σχεδιασμού: κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης που έχει σχεδιάσει τον τύπο του αεροσκάφους.
15. Εμπλεκόμενο πρόσωπο: ο ιδιοκτήτης, μέλος πληρώματος ή φορέας εκμετάλλευσης του εμπλεκομένου σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν αεροσκάφους· κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στη συντήρηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή του εν λόγω αεροσκάφους ή στην κατάρτιση του προσωπικού του· κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, πληροφοριών πτήσης ή αερολιμενικής εξυπηρέτησης, που έχει παράσχει υπηρεσίες για το αεροσκάφος· το προσωπικό της εθνικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας· ή το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (European Union Aviation Agency, «EASΑ»).
16. Πτητική λειτουργία αεροσκάφους: η εκτελούμενη από αυτό πτήση, καθώς και το σύνολο των εκτελούμενων πριν ή μετά την έναρξη της πτήσης ή και μετά την περάτωση αυτής αναγκαίων ενεργειών επί ή υπό το αεροσκάφος, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποίηση της πτήσης.
17. Συμβάν: γεγονός, εκτός ατυχήματος, που συνδέεται με τη λειτουργία αεροσκάφους, το οποίο θέτει σε κίνδυνο ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας του.
18. Σοβαρό συμβάν: συμβάν που συνδέεται με τη λειτουργία αεροσκάφους και συντελείται υπό συνθήκες από τις οποίες διαφαίνεται ότι υπήρξε μεγάλη πιθανότητα να σημειωθεί ατύχημα, επέρχεται δε, στην περίπτωση στελεχωμένου αεροσκάφους, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που ένα πρόσωπο επιβιβάζεται σε αεροσκάφος που πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγμής που όλοι οι επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί ή, στην περίπτωση μη στελεχωμένου αεροσκάφους, συμβαίνει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που το αεροσκάφος είναι έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγμή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστημα προώθησης απενεργοποιείται. Κατάλογος παραδειγμάτων σοβαρών συμβάντων παρατίθεται στο άρθρο 16.
19. Σύσταση ασφάλειας: κάθε πρόταση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., βασιζόμενη σε πληροφορίες που προέκυψαν από διερεύνηση ασφάλειας ή άλλες πηγές, όπως μελέτες ασφάλειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την πρόληψη ατυχήματος και συμβάντος.
20. Διεθνή πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές: τα διεθνή πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές για τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος και συμβάντος, τα οποία θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας της 7ης Δεκεμβρίου 1944 («Σύμβαση του Σικάγο»), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 211/1947 (Α’ 35).
21. Σύμβουλος: πρόσωπο διορισμένο από κράτος, με βάση τα προσόντά του, με σκοπό να επικουρήσει τον διαπιστευμένο αντιπρόσωπο σε διερεύνηση ασφάλειας.
22. Συγγενείς: το στενό οικογενειακό περιβάλλον και τα άτομα του αμέσου περιβάλλοντος του θύματος ατυχήματος, όπως ορίζονται με βάση το εθνικό δίκαιο του κράτους της υπηκοότητας του θύματος.
23. Προκαταρκτική αναφορά: ανακοίνωση που χρησιμοποιείται για την άμεση διαβίβαση των στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά τα πρώτα στάδια της διερεύνησης.
24. Ομάδα διερεύνησης: πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της διερεύνησης, στα οποία έχει ανατεθεί, με βάση τα προσόντα τους, αρμοδίως η ευθύνη για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο της διερεύνησης ασφάλειας.

  • 6 Ιανουαρίου 2023, 08:35 | Εμμανουήλ Σαλιάγας

    Άρθρο 15 παρ 15 η φράση εθνικής υπηρεσίας να αντισταθεί με τη λέξη «αρχή» και να προστεθεί η λέξη Safety στη φράση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (European Union Aviation Safety Agency, «EASΑ»).

    Εμμανουήλ Σαλιάγας
    Διερευνητής