Άρθρο 35 Αναθεώρηση του πορίσματος

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να αναθεωρεί το πόρισμα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του κράτους που έχει συμμετάσχει στη διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 23 ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Στην αίτηση περιέχονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η αναθεώρηση και τα στοιχεία που τη βεβαιώνουν. Η αναθεώρηση επιτρέπεται εφόσον:
α. το πόρισμα στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση τεχνικού συμβούλου ή σε πλαστά έγγραφα, εφόσον το ψεύδος ή η πλαστότητα αναγνωρίστηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
β. αποκαλύφθηκαν μετά την έκδοση του πορίσματος νέα κρίσιμα έγγραφα ή στοιχεία των οποίων η ύπαρξη ήταν άγνωστη στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή η έγκαιρη υποβολή των οποίων εμποδίστηκε από ανώτερη βία,
γ. μετά την έκδοση του πορίσματος για την εξαφάνιση αεροσκάφους εμφανιστεί πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό κατά τον χρόνο του ατυχήματος.
2. Η προθεσμία υποβολής αίτησης αναθεώρησης είναι εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει:
α. στην περ. α΄ της παρ. 1, από την ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης απόφασης, με την οποία αναγνωρίζεται η ψευδορκία ή η ψευδομαρτυρία ή η πλαστότητα,
β. στην περ. β΄, από την ημέρα κατά την οποία εκείνος που ζητά την αναθεώρηση αποδεδειγμένα έλαβε γνώση ότι υπάρχουν νέα στοιχεία,
γ. στην περ. γ΄, από την ημέρα κατά την οποία, εκείνος που ζητά την αναθεώρηση αποδεδειγμένα έλαβε γνώση ότι εμφανίστηκε το αγνοούμενο πρόσωπο.
Για την εφαρμογή των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1, ο αιτών φέρει το βάρος της απόδειξης του χρόνου που έλαβε γνώση της ύπαρξης νέων στοιχείων ή της εμφάνισης του αγνοούμενου προσώπου.
3. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία δημοσίευση του πορίσματος, η αίτηση αναθεώρησης είναι απαράδεκτη.
4. Αν απορριφθεί η αίτηση αναθεώρησης του πορίσματος, ο αιτών μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.