Άρθρο 45 Αρμοδιότητες Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατίθεται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. η διεξαγωγή ερευνών για άλλα σιδηροδρομικά ατυχήματα και συμβάντα πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να συνδυάζει τα καθήκοντα έρευνας, βάσει του παρόντος, με τα καθήκοντα διερεύνησης άλλων περιστατικών πέραν των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων. Σε κάθε περίπτωση, τα καθήκοντα αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της διενεργούμενης έρευνας.
3. Εφόσον απαιτείται, και εφόσον δεν υπονομεύεται η ανεξαρτησία της έρευνας όπως προβλέπεται στην παρ. 2, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να ζητά τη βοήθεια φορέων διερεύνησης άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή αξιολογήσεων.
4. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλους φορείς διερεύνησης, με στόχο την κατάρτιση κοινών μεθόδων διερεύνησης και κοινών αρχών για την παρακολούθηση των συστάσεων ασφάλειας, καθώς και για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.
Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., με την υποστήριξη του Οργανισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796, καταρτίζει πρόγραμμα αξιολόγησης από ομότιμους φορείς για να παρακολουθούνται η αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία του. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.A.M., με την υποστήριξη της Γραμματείας της παρ. 2 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796, δημοσιεύει:
α) το κοινό πρόγραμμα αξιολόγησης από ομότιμους φορείς και τα κριτήρια αξιολόγησης και
β) ετήσια έκθεση επί του προγράμματος, στην οποία αναδεικνύονται πλεονεκτήματα και προτάσεις για βελτιώσεις.
Οι εκθέσεις της αξιολόγησης από ομότιμους φορείς διαβιβάζονται σε όλους τους φορείς διερεύνησης και στον Οργανισμό και δύνανται να δημοσιεύονται.