Άρθρο 20 Συντονισμός των διερευνήσεων

1. Οσάκις κινείται επίσης δικαστική έρευνα, ενημερώνονται σχετικά ο επικεφαλής διερεύνησης και τα μέλη της ομάδας διερεύνησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο επικεφαλής διερεύνησης και τα μέλη της ομάδας διερεύνησης εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και τη φύλαξη των συσκευών καταγραφής δεδομένων πτήσης και κάθε υλικού αποδεικτικού στοιχείου. Η δικαστική αρχή μπορεί να ορίσει υπεύθυνο ένα από τα στελέχη της, προκειμένου να συνοδεύσει τις συσκευές καταγραφής δεδομένων πτήσης ή τα υλικά αποδεικτικά στοιχεία μέχρι τον τόπο ανάγνωσης ή επεξεργασίας τους. Εφόσον η εξέταση ή η ανάλυση τέτοιων υλικών αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να τα μεταβάλει, να τα αλλοιώσει ή να τα καταστρέψει, απαιτείται προηγουμένως η συμφωνία των δικαστικών αρχών. Αν η δικαστική αρχή έχει δικαίωμα παρακράτησης αποδεικτικών στοιχείων, η ομάδα διερεύνησης έχει άμεση και απεριόριστη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.
2. Εφόσον, κατά τη διάρκεια διερεύνησης ασφάλειας, γίνει γνωστό ή δημιουργηθεί υποψία ότι το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν σχετίζεται με παράνομη ενέργεια, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενημερώνει την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και τις αρμόδιες διωκτικές και εισαγγελικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών ερευνών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, οι σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διερεύνηση ασφάλειας γνωστοποιούνται αμέσως στις εν λόγω αρχές και τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται επίσης στις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος. Η διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. να συνεχίσει τη διερεύνηση ασφάλειας, σε συντονισμό με τις αρχές στις οποίες έχει μεταβιβασθεί ο έλεγχος του τόπου του ατυχήματος.
3. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αφενός, και άλλες αρχές που ενδέχεται να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που αφορούν στη διερεύνηση ασφάλειας, όπως οι δικαστικές αρχές, η πολιτική αεροπορία και οι αρχές έρευνας και διάσωσης, αφετέρου, συνεργάζονται μεταξύ τους στη βάση ρυθμίσεων που αναφέρονται σε μνημόνια συνεργασίας. Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου καλύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:
α) πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος,
β) διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων και πρόσβαση σε αυτά,
γ) πραγματοποίηση της αρχικής και των επόμενων συνεχών ενημερώσεων σχετικά με το στάδιο κάθε διαδικασίας,
δ) ανταλλαγή πληροφοριών,
ε) κατάλληλη χρήση των πληροφοριών ασφάλειας,
στ) διευθέτηση διαφορών.
Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ανακοινώνει τις ρυθμίσεις του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διερεύνησης Ατυχημάτων της Πολιτικής Αεροπορίας (ENCASIA), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς ενημέρωση.

 • 2 Ιανουαρίου 2023, 23:09 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Προτείνεται η βελτίωση της διατύπωσης της παρ. 3 ως εξής:

  Αντί «… όπως οι δικαστικές αρχές, η πολιτική αεροπορία και …», να γραφτεί αναλυτικά:

  «… όπως οι δικαστικές αρχές, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και …»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός