ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: (α) Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και (β) Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ως άνω φορέων μεταφέρονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
2. Το σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων των φορέων και των οργάνων της παρ. 1, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις περί συστάσεως αυτών ή σε κάθε άλλη κείμενη διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη, ασκούνται στο εξής από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικώς.
3. Έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της παρ. 2 του άρθρου 4, τα καθήκοντα διοίκησης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ασκούν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.
4. Το π.δ. 59/2004 (Α’ 50) διατηρείται σε ισχύ, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., οπότε τα καθήκοντα της διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων αναλαμβάνει ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) το σύνολο της ακίνητης και της κινητής περιουσίας των καταργούμενων φορέων μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και εφεξής ο νέος φορέας υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο καταργούμενων φορέων, β) Η εκτέλεση τυχόν εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεων μεταξύ τρίτων και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, μεταξύ τρίτων και της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, καθώς και εκκρεμείς δίκες συνεχίζεται με τους ίδιους όρους από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και γ) όλα τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα μεταφέρονται στον νέο φορέα, ο οποίος συνεχίζει και την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού.