ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. Άρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής

1. Το Μέρος Γ’ εφαρμόζεται στις διερευνήσεις ασφάλειας για ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα:
α. που συνέβησαν σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (Flight Information Region – F.I.R.) Αθηνών, καθώς και τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση στοιχείων που έχουν σχέση με αυτά,
β. στα οποία εμπλέκεται αεροσκάφος με ελληνικό νηολόγιο ή υπό την εκμετάλλευση επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, που συνέβησαν εκτός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, εφόσον οι διερευνήσεις δεν διεξάγονται από άλλο κράτος. Οι διερευνήσεις αυτές διενεργούνται με την επιφύλαξη του δικαίου του κράτους στην επικράτεια του οποίου συνέβη το ατύχημα ή το συμβάν.
γ. στις οποίες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούται, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, να ορίσει διαπιστευμένο αντιπρόσωπο για να συμμετέχει ως κράτος νηολόγησης, κράτος του φορέα εκμετάλλευσης, κράτος σχεδιασμού, κράτος κατασκευής ή κράτος που παρέχει πληροφορίες, διευκολύνσεις ή εμπειρογνώμονες κατ’ αίτηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. που διεξάγει τη διερεύνηση,
δ. στις οποίες ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. που διεξάγει τη διερεύνηση επιτρέπει σε κράτος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω θανάτου ή σοβαρών τραυματισμών πολιτών του, να ορίσει εμπειρογνώμονα.
2. Το Μέρος Γ’ εφαρμόζεται επίσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έγκαιρη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που αφορούν όλα τα πρόσωπα και τα επικίνδυνα εμπορεύματα επί αεροσκάφους εμπλεκόμενου σε ατύχημα, καθώς και την παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους.
3. Το Μέρος Γ’ δεν εφαρμόζεται για διερευνήσεις ασφάλειας που αφορούν ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα στα οποία εμπλέκεται αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές ή ανάλογες υπηρεσίες, εκτός αν ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αποφασίσει να συμμετάσχει σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 17.

  • 6 Ιανουαρίου 2023, 08:37 | Εμμανουήλ Σαλιάγας

    Στο αρθρο 14 παρ.1 γ να αντικατασταθεί ως ακολoύθως

    γ. στις οποίες ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ δικαιούται, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, να ορίσει διαπιστευμένο αντιπρόσωπο για να συμμετέχει ως κράτος νηολόγησης, κράτος του φορέα εκμετάλλευσης, κράτος σχεδιασμού, κράτος κατασκευής ή κράτος που παρέχει πληροφορίες, διευκολύνσεις ή εμπειρογνώμονες κατ’ αίτηση του κράτους που διεξάγει τη διερεύνηση,

    Εμμανουήλ Σαλιάγας
    Διερευνητής