Άρθρο 7 Εκπροσώπηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έχει ικανότητα δικαίου και παρίσταται ως διάδικος στα δικαστήρια σε κάθε δίκη.
2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έναντι κάθε άλλης Αρχής ή έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του αεροπορικού τομέα. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του σιδηροδρομικού τομέα.
3. Η νομική και δικαστική υποστήριξη του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., της νομικής υποστήριξης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κατά την κατάρτιση των συμβάσεων και της νομοτεχνικής υποστήριξης κατά την κατάρτιση των σχεδίων νόμων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., ανήκουν στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διερεύνησης Ατυχημάτων της Πολιτικής Αεροπορίας (ENCASIA), που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των αρχών διερεύνησης ασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος ή, στην περίπτωση συνδυασμένης αρχής, τον επικεφαλής του οικείου κλάδου αεροπορίας, ή τους αντιπροσώπους τους.