Άρθρο 27 Χρονικοί περιορισμοί διερεύνησης

1. Κάθε διερεύνηση ασφάλειας ολοκληρώνεται με πόρισμα ή έκθεση υπό μορφή ανάλογη με τον τύπο και την σοβαρότητα του ατυχήματος ή του σοβαρού συμβάντος.
2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δίδει στη δημοσιότητα το τελικό πόρισμα το ταχύτερο δυνατόν.
3. Εάν το τελικό πόρισμα δεν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δίδει στη δημοσιότητα προσωρινή δήλωση το αργότερο σε κάθε επέτειο του ατυχήματος ή του σοβαρού συμβάντος, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς η πρόοδος που σημειώνεται στη διερεύνηση και τυχόν θέματα ασφάλειας που προέκυψαν.