Άρθρο 8 Λειτουργία του συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

1. Το συμβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συνέρχεται στην έδρα του ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως με απόφαση του Προέδρου, τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτού. Δύναται να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Το συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, όταν αυτός απουσιάζει, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη (απαρτία). Τα μέλη του συμβουλίου δεν μπορούν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3), κατά σειρά, συνεδριάσεις. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας για περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του συμβουλίου, η αποζημίωση των μελών περιορίζεται αναλόγως.
2. Το συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Τη σύγκληση του συμβουλίου μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος, στην περίπτωση αυτή, ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το συμβούλιο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
3. Για τη λειτουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται ο παρών, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και συμπληρωματικά ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).