Άρθρο 23 Πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης

1. Στη διαδικασία διερεύνησης μπορούν να συμμετέχουν με έναν διαπιστευμένο αντιπρόσωπο το κράτος νηολόγησης, το κράτος του φορέα εκμετάλλευσης, το κράτος σχεδιασμού και το κράτος κατασκευής του αεροσκάφους. Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι μπορούν να επικουρούνται από συμβούλους.
Επίσης ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να καλέσει να συμμετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η απαίτηση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας των ενδιαφερομένων κρατών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, διορίζοντας αντιπρόσωπο για να συμμετέχει:
α) ως σύμβουλος του επικεφαλής της διερεύνησης, υπό τον έλεγχο του επικεφαλής της διερεύνησης·
β) ως σύμβουλος διορισμένος για να συνδράμει τον ή τους διαπιστευμένους αντιπροσώπους των κρατών, τα οποία έχουν κληθεί να ορίσουν διαπιστευμένο αντιπρόσωπο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές για τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος και συμβάντος, υπό την εποπτεία του διαπιστευμένου αντιπροσώπου.
2. Οι συμμετέχοντες στους οποίους αναφέρεται η παρ. 1 δικαιούνται συγκεκριμένα:
α) να επισκέπτονται τον τόπο του ατυχήματος και να εξετάζουν τα συντρίμματα·
β) να υποδεικνύουν πεδία εξέτασης των μαρτύρων και να λαμβάνουν τις μαρτυρίες τους·
γ) να λαμβάνουν αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων και τα κατάλληλα πραγματολογικά στοιχεία·
δ) να συμμετέχουν στην αποδελτίωση των μέσων καταγραφής, εξαιρουμένων των αποτυπωτών ομιλίας ή εικόνων θαλάμου διακυβέρνησης·
ε) να συμμετέχουν σε δραστηριότητες διερεύνησης εκτός του τόπου του ατυχήματος, όπως η εξέταση δομικών μερών, δοκιμές και προσομοιώσεις, τεχνικές ενημερώσεις και συνεδριάσεις για την πρόοδο έρευνας, εκτός εάν πρόκειται για τον καθορισμό των αιτίων ή τη διατύπωση συστάσεων ασφάλειας.
3. Η παρουσία των διαπιστευμένων αντιπροσώπων και των συμβούλων τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη και τη διεξαγωγή της διερεύνησης.
4. Οι διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση τους και είναι σημαντικά για το ατύχημα και τη διερεύνησή του.
5. Οι διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους δεν έχουν το δικαίωμα να κοινοποιούν στοιχεία της έρευνας ή να λαμβάνουν δημόσια θέση για την πορεία αυτής ή τα επί μέρους αποτελέσματά της χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
6. Οι διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος αποκλείονται από την έρευνα.
7. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζουν τη διερεύνηση στην οποία συμμετέχουν παρέχοντας τις αιτούμενες πληροφορίες, συμβούλους και εξοπλισμό στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

  • 28 Δεκεμβρίου 2022, 00:21 | Giannis

    Στην παράγραφο 1 δύναται να προστεθεί: Στη διαδικασία της διερεύνησης, μετά από άμεση απόφαση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συμμετέχει η αερολιμενική αρχή του αερολιμένα από τον αρχικό χρόνο του ατυχήματος έως την άφιξη των διερευνητών του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κυρίως με την διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και ως τοπικός σύμβουλος του επικεφαλής της διερεύνησης.