Άρθρο 48 Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργανισμό

1. Εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της απόφασης να αρχίσει η διεξαγωγή διερεύνησης, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό. Στην ενημέρωση του πρώτου εδαφίου παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές του όσον αφορά στην απώλεια ζωών, τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διαβιβάζει στον Οργανισμό αντίγραφο των τελικών εκθέσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 47, καθώς και της ετήσιας έκθεσης απολογισμού που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 47.