Άρθρο 17 Σκοπός και υποχρέωση διερεύνησης

Κάθε διερεύνηση ασφάλειας ολοκληρώνεται με πόρισμα υπό μορφή ανάλογη με τον τύπο και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του σοβαρού συμβάντος. Στόχος της διερεύνησης ασφάλειας είναι η πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον.
Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διεξάγει διερεύνηση ασφάλειας:
1. Σε αεροπορικό ατύχημα ή σοβαρό συμβάν με αεροσκάφος, στο οποίο εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας.
2. Σε αεροσκάφος με ελληνικό νηολόγιο, στο οποίο εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139, το οποίο έχει εμπλακεί σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν, η θέση του οποίου δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί με βεβαιότητα ότι βρίσκεται στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους.
3. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να αποφασίσει να διεξάγει διερεύνηση σε συμβάντα πέραν των διαλαμβανομένων στις παρ. 1 και 2 και σε ατυχήματα ή σοβαρά συμβάντα με άλλους τύπους αεροσκαφών, οσάκις αναμένει να αντλήσει διδάγματα ασφάλειας.
4. Κατά παρέκκλιση από τις παρ. 1 και 2, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα διδάγματα για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας, να μην κινήσει διερεύνηση ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος με μη στελεχωμένα αεροσκάφη για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση δυνάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ή με στελεχωμένα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα απογείωσης μικρότερη ή ίση των 2.250 Kg, και εφόσον δεν έχει προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
5. Η έκταση της διερεύνησης ασφάλειας των παρ. 1, 2 και 3 και η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή της καθορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών του ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος και των πορισμάτων για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας που αναμένεται από την εν λόγω διερεύνηση.
6. Οι διερευνήσεις ασφάλειας κατά τις παρ. 1, 2 και 3 δεν αποσκοπούν στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. Οι εν λόγω διερευνήσεις είναι ανεξάρτητες και τελούν υπό την επιφύλαξη δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας για την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

  • 6 Ιανουαρίου 2023, 08:41 | Εμμανουήλ Σαλιάγας

    Άρθρο 17 προτείνεται η αντικατάσταση της πρότασης Στόχος της διερεύνησης ασφάλειας είναι η πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον, με την πρόταση «Σκοπός της διερευνησης ατυχημάτων είναι η διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων ή συμβάντων στο μέλλον χωρίς την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης».

    Εμμανουήλ Σαλιάγας
    Διερευνητής