Άρθρο 41 Παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και στους συγγενείς τους

1. Η Ελλάδα καταρτίζει, σε εθνικό επίπεδο, σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα ατυχήματα πολιτικής αεροπορίας. Το εν λόγω σχέδιο έκτακτης ανάγκης καλύπτει επίσης την παροχή βοήθειας στα θύματα ατυχημάτων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και τις οικογένειές τους.
2. Για ατύχημα που λαμβάνει χώρα εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αεροπορική εταιρεία, το αεροσκάφος της οποίας έχει εμπλακεί στο ατύχημα ή το κράτος μέλος που είχε σημαντικό αριθμό υπηκόων του στο αεροσκάφος που έχει εμπλακεί στο ατύχημα, ορίζουν ένα πρόσωπο αναφοράς, ως σημείο επαφής και ενημέρωσης για τα θύματα και τις οικογένειές τους.
3. Το κράτος, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, λόγω θανάτων ή σοβαρών τραυματισμών πολιτών του, δικαιούται να ορίσει εμπειρογνώμονα, ο οποίος έχει το δικαίωμα:
α. να επισκέπτεται τον τόπο του ατυχήματος,
β. να έχει πρόσβαση στις σχετικές με τα γεγονότα πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων έχει εγκρίνει ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και στις πληροφορίες για την πρόοδο της διερεύνησης,
γ. να λαμβάνει αντίγραφο του τελικού πορίσματος.