Άρθρο 47 Εκθέσεις

1. Για τη διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 42, συντάσσονται εκθέσεις σε μορφή ανάλογη με το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος και τη σημασία των πορισμάτων. Στις εκθέσεις δηλώνονται οι στόχοι των διερευνήσεων, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 42 και περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για την ασφάλεια.
2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δημοσιεύει την τελική έκθεση το συντομότερο δυνατόν. Αν η τελική έκθεση δεν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δίδει στη δημοσιότητα προσωρινή έκθεση το αργότερο σε κάθε επέτειο του ατυχήματος, όπου αναφέρονται λεπτομερώς η πρόοδος που σημειώνεται στη διερεύνηση και θέματα ασφάλειας που προέκυψαν. Η έκθεση, μαζί με τις συστάσεις ασφάλειας, κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 46, καθώς και στους ενδιαφερόμενους φορείς και μέρη άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δημοσιεύει ετήσια έκθεση απολογισμού για όλες τις διερευνήσεις που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, τις συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με τις προεκδοθείσες συστάσεις.