Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
2. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., διευθύνει τη λειτουργία του Ε.O.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού.
3. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου και την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
4. Ο Πρόεδρος μπορεί, με απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει άλλα μέλη του συμβουλίου να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.
5. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. σε περίπτωση κωλύματος του Πρόεδρου, ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού, παράλληλα με τις αρμοδιότητες που ο ίδιος αναλαμβάνει σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4.