Άρθρο 24 Αίτηση εξαίρεσης

1. Αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν δυσπιστία για την αντικειμενικότητα και αμεροληψία προσώπων που συμμετέχουν στη διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αίτηση εξαίρεσης. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει τους λόγους της εξαίρεσης και να αναφέρει με σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι λόγοι αυτοί, καθώς και τα μέσα απόδειξής τους. Επί της αίτησης αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το συμβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. σε ολομέλεια. Δεύτερη αίτηση από τον ίδιο αιτούντα κατά του αυτού προσώπου για τους ίδιους λόγους δεν επιτρέπεται.
2. Έως ότου αποφανθεί το συμβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. επί της αίτησης εξαίρεσης, το πρόσωπο κατά του οποίου αυτή στρέφεται δεν μετέχει των εργασιών διερεύνησης. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, αποκλείεται η συμμετοχή του προσώπου που εξαιρέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Διαδικαστικές πράξεις που έχουν ήδη ενεργηθεί παραμένουν έγκυρες.