Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, καθώς και οι αποζημιώσεις των υπολοίπων μελών του συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., μπορεί να καθορίζονται πρόσθετοι πόροι, πλέον του Κρατικού Προϋπολογισμού, υπέρ του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπολογισμού, είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης αυτών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την άντληση, τη διάθεση, το ύψος και την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 12.

  • 6 Ιανουαρίου 2023, 08:03 | Εμμανουήλ Σαλιάγας

    Άρθρο 13 παρ 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
    “Προτείνεται να προσδιορισθεί χρονοδιάγραμμα – (εντός διμήνου)”.

    Εμμανουήλ Σαλιάγας
    Διερευνητής