Άρθρο 36 Πληροφορίες για πρόσωπα και επικίνδυνα εμπορεύματα επί του αεροσκάφους

1. Οι αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν διαδικασίες που σε περίπτωση ατυχήματος θα επιτρέπουν την υποβολή:
α. το συντομότερο δυνατό, και πάντως το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από την κοινοποίηση του ατυχήματος στο αεροσκάφος, επικυρωμένης κατάστασης όλων των προσώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος βάσει των ακριβέστερων διαθέσιμων πληροφοριών και
β. αμέσως μετά την κοινοποίηση του ατυχήματος που συνέβη στο αεροσκάφος, κατάστασης των επικινδύνων εμπορευμάτων επί του αεροσκάφους.
2. Οι καταστάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 διαβιβάζονται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., στην αρχή που έχει ορίσει η Ελλάδα για τις επαφές με τους συγγενείς των επιβαινόντων και, εφόσον χρειάζεται, σε ιατρικές μονάδες οι οποίες, ενδεχομένως, χρειάζονται πληροφορίες για την παροχή ιατρικής βοήθειας στα θύματα.
3. Το ονοματεπώνυμο επιβαίνοντος στο αεροσκάφος δεν δημοσιοποιείται πριν ενημερωθεί η οικογένεια του συγκεκριμένου προσώπου από τις αρμόδιες αρχές. Η κατάσταση της περ. α) της παρ. 1 παραμένει εμπιστευτική σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Το ονοματεπώνυμο κάθε προσώπου που περιλαμβάνεται στην εν λόγω κατάσταση δημοσιοποιείται μόνον εφόσον δεν προβάλλει αντιρρήσεις η οικογένεια του επιβαίνοντος στο αεροσκάφος.

 • 2 Ιανουαρίου 2023, 23:01 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Προτείνεται η βελτίωση της διατύπωσης της παρ.2 ως εξής:

  Οι καταστάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 διαβιβάζονται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και, εφόσον χρειάζεται, σε ιατρικές μονάδες οι οποίες, ενδεχομένως, χρειάζονται πληροφορίες για την παροχή ιατρικής βοήθειας στα θύματα. Η κατάσταση της περ. α) της παρ. 1 διαβιβάζονται στην αρχή που έχει ορίσει η Ελλάδα για τις επαφές με τους συγγενείς των επιβαινόντων.

  Πρέπει να σημειωθεί, ότι θα ήταν προτιμότερο να διευκρινιστεί και να γραφτεί στο άρθρο ποια συγκεκριμένα είναι η «αρχή που έχει ορίσει η Ελλάδα για τις επαφές με τους συγγενείς των επιβαινόντων.»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός