ΜΕΡΟΣ Α΄ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι:
α. η αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων,
β. η λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της Οδηγίας 94/56/ΕΚ,
γ. η πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

 • 6 Ιανουαρίου 2023, 07:00 | Εμμανουήλ Σαλιάγας

  Το σχέδιο νόμου είναι στη σωστή κατεύθυνση με προσπάθεια επίλυσης διαχρονικών προβλημάτων των διερευνητών.

  Όπου υπάρχει αναφορά στον Κανονισμό 996/2010 προτείνω να προστεθεί και η φράση «όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ».

  Εμμανουήλ Σαλιάγας
  Διερευνητής

 • 4 Ιανουαρίου 2023, 18:07 | Χρηστος Κουτσαβδης

  Το σχέδιο νόμου για την δημιουργία του νέου ενιαίου φορέα κατά τα διεθνή πρότυπα αποτελεί πρωτοβουλία, προς τη σωστή κατεύθυνση, του Υπουργού Μεταφορών αλλά και του επιτελείου του. Περιέχει προβλέψεις οι οποίες διορθώνουν τις διαχρονικές δυσλειτουργίες της ΕΔΑΑΠ και έτσι κάτω από το νέο ενιαίο φορέα, η διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων μπορεί να εναρμονιστεί καλύτερα στα διεθνή πρότυπα.
  Παράλληλα, με το άρθρο 12, διευθετείται το χρόνιο πρόβλημα των πολύ χαμηλών αμοιβών των διερευνητών Αεροπορικών Ατυχημάτων, που αντικειμενικός τους σκοπός είναι η προαγωγή της Ασφάλειας των πτήσεων.

  Χρίστος Ζαβός
  Διπλωματούχος Αεροναυπηγός Μηχανικός
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Διερευνήσεων

  Χρήστος Κουτσαβδής
  Μηχανικός Αεροσκαφών
  Διερευνητής ΕΔΑΑΠ

 • 4 Ιανουαρίου 2023, 12:01 | Κυριάκος Κατσουλάκης

  Το παρόν Σχέδιο Νόμου, θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση επίλυσης οργανωτικών, λειτουργικών καθώς και οποιονδήποτε συναφών ζητημάτων που σκοπό έχουν την ευελιξία και λειτουργική αποδοτικότητα ώστε ο Νέος Φορέας που θα δημιουργηθεί, να επιτελέσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του οι οποίες άπτονται της Ασφάλειας των Πτήσεων.
  Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα και ελλείψεις που αντιμετωπίζονται από το παρελθόν, ιδιαίτερα στις διαδικασίες Διερεύνησης των Αεροπορικών Ατυχημάτων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 07:57 | Γεώργιος Τσιφτσίδης

  Είναι φανερή η σκοπιμότητα αυτού του νομοσχεδίου και θα πρέπει να αποσυρθεί χωρίς συζήτηση γιατί δεν είναι συμβατό με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς της ΕΕ.
  Συγκεκριμένα αντίκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 Άρθρο 3 παράγραφος 2. «Η αρχή διερεύνησης ασφαλείας είναι λειτουργικά ανεξάρτητη, ιδίως από τις αεροπορικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση, την εκτέλεση πτήσεων, τη συντήρηση, την αδειοδότηση, τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ή την εκμετάλλευση αεροδρομίων και γενικά από κάθε τρίτο ή οντότητα, τα συμφέροντα ή οι αποστολές των οποίων θα μπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση με την αποστολή που έχει ανατεθεί στην αρχή διερεύνησης ασφαλείας ή να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά της.»
  Τίθεται το ερώτημα πως οι συντάκτες του νομοσχεδίου συνειδητά παρέβλεψαν, αν και αυτή είναι η βασική τους σκοπιμότητα, και προβλέπουν στο άρθρο 12, ότι η αρχή διερεύνησης ασφαλείας ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία πρακτικά να είναι χρηματοδοτούμενη από τις αεροπορικές αρχές, κραυγαλέα κατά παράβαση των κανονισμών.
  Επιπρόσθετα τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει αντίστοιχο μόρφωμα σε άλλο κράτος και που θα δικαιολογούσε τους εμπνευστές του νομοσχεδίου, καθώς προτείνουν κατά παράβαση των κανονισμών, ότι η αρχή διερεύνησης ασφαλείας να είναι λειτουργικά εξαρτημένη σε ένα μόρφωμα φορέα, απλώς και μόνο για να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα.

  Γεώργιος Τσιφτσίδης Πληροφορικός – Ειδικός Αναλυτής