Άρθρο 34 Κοινοποίηση πληροφοριών

1. Το υπεύθυνο προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., ή κάθε άλλο πρόσωπο που έχει κληθεί να συμμετάσχει ή να συμβάλει στη διερεύνηση ασφάλειας, δεσμεύεται από τους ισχύοντες κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμίας των εμπλεκομένων σε ατύχημα ή συμβάν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κοινοποιεί τις πληροφορίες, τις οποίες κρίνει σχετικές με την πρόληψη ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος σε πρόσωπα υπεύθυνα για την κατασκευή ή τη συντήρηση αεροσκάφους ή του εξοπλισμού του και σε άτομα ή νομικές οντότητες υπεύθυνα για τη λειτουργία του αεροσκάφους ή την εκπαίδευση προσωπικού.
3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 32, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ και ο ή οι διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι που προβλέπονται στο άρθρο 23 κοινοποιούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και στις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας σχετικές πληροφορίες για τα γεγονότα, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διερεύνηση ασφάλειας, εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 ή που προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 22, το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.
4. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ εξουσιοδοτείται να ενημερώνει τα θύματα και τους συγγενείς τους ή τις ενώσεις τους ή να δημοσιοποιεί σχετικές με τα γεγονότα παρατηρήσεις, τις διαδικασίες της διερεύνησης ασφάλειας, προκαταρκτικές εκθέσεις ή συμπεράσματα ή συστάσεις ασφάλειας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι στόχοι της διερεύνησης ασφάλειας και τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Πριν από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών της παρ. 4, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα θύματα, στους συγγενείς τους ή στις ενώσεις τους, με τρόπο ο οποίος δεν διακυβεύει τους στόχους της διερεύνησης ασφάλειας.