Άρθρο 39 Απαγορεύσεις – Κυρώσεις

1. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να:
α. εισέρχεται στον τόπο του ατυχήματος κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 21,
β. επιφέρει μεταβολές στον τόπο του ατυχήματος, τα πειστήρια, τα συντρίμματα ή το λοιπό περιεχόμενο του αεροσκάφους, πριν από την άρση του αποκλεισμού του τόπου του ατυχήματος κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 21,
γ. εκφέρει δημόσια άποψη για την πορεία της έρευνας ή για επί μέρους συμπεράσματα, χωρίς τη συγκατάθεση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
2. Κατά των παραβατών της παρ. 1 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Τα όρια του προστίμου αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον το ατύχημα έχει συμβεί σε χώρο ευθύνης της, και από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές σε κάθε άλλη περίπτωση.