Άρθρο 19 Καθεστώς των διερευνητών ασφάλειας

1. Η ομάδα διερεύνησης, μόλις ορισθεί από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και ανεξάρτητα κάθε δικαστικής έρευνας, έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της διερεύνησης ασφάλειας.
2. Κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, η ομάδα διερεύνησης:
α) έχει άμεση, απεριόριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος, καθώς και στο αεροσκάφος, το περιεχόμενό του ή τα συντρίμματά του, και δύναται να εισέρχεται σε ιδιωτικούς χώρους, όπως οικόπεδα και κατοικίες, που υπέστησαν ζημιές προκειμένου να διενεργεί αυτοψία,
β) εξασφαλίζει άμεση καταγραφή των τεκμηρίων και ελεγχόμενη λήψη θραυσμάτων ή συστατικών μερών με σκοπό την εξέταση ή την ανάλυση,
γ) έχει άμεση πρόσβαση στις συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης, στο περιεχόμενό τους και σε άλλα σχετικά καταγραφικά συστήματα, και έχει τον έλεγχό τους,
δ) ζητεί την ιατρική εξέταση των προσώπων που εμπλέκονταν στη λειτουργία του αεροσκάφους ή τη διεξαγωγή δοκιμών επί δειγμάτων από τα πρόσωπα αυτά και έχει άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα των εν λόγω εξετάσεων ή δοκιμών,
ε) καλεί και εξετάζει μάρτυρες και ζητεί να παρέχουν ή να προσκομίζουν πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη διερεύνηση ασφάλειας,
στ) έχει άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα εξέτασης ή έρευνας των προσώπων που εμπλέκονται στην πτήση του αεροσκάφους και η οποία πραγματοποιήθηκε από άλλες αρχές.
ζ) έχει πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία ή αρχεία που διαθέτουν ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος του πιστοποιητικού του τύπου σχεδιασμού, o οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, ο οργανισμός κατάρτισης, ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο κατασκευαστής του αεροσκάφους, οι υπεύθυνες αρχές πολιτικής αεροπορίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή οι αερολιμενικές αρχές.
Οι αρμόδιες αστυνομικές, λιμενικές και άλλες αρχές υποχρεούνται να συνδράμουν την ομάδα διερεύνησης κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της.
3. Ο επικεφαλής της ομάδας διερεύνησης έχει, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, τις εξουσίες ανακριτικών υπαλλήλων, που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96).
4. Ο επικεφαλής της διερεύνησης επεκτείνει στους τεχνικούς συμβούλους του, καθώς και στους διαπιστευμένους αντιπροσώπους και στους συμβούλους τους, τις εξουσίες της παρ. 2, στον βαθμό που απαιτείται ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διερεύνηση ασφάλειας. Οι εξουσίες αυτές ισχύουν με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των πραγματογνωμόνων και εμπειρογνωμόνων που ορίζει η επιφορτισμένη με δικαστική έρευνα αρχή.
5. Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε διερεύνηση ασφάλειας εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από κανέναν πλην του επικεφαλής διερευνητή ή του διαπιστευμένου αντιπροσώπου.
6. Οι διερευνητές, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Μονάδα, υποχρεούνται καθ’ όλο το έτος να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση μετακίνηση σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας ή και εκτός αυτής, σε περίπτωση που συμβεί αεροπορικό ατύχημα ή σοβαρό συμβάν σε αεροσκάφος, η διερεύνηση του οποίου ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
7. Οι πάσης φύσεως αμοιβές των διερευνητών δεν μπορούν να είναι κατώτερες των πάσης φύσεως αμοιβών των επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

  • 2 Ιανουαρίου 2023, 23:57 | Ιωάννης Γαλιώνης

    Το κείμενο της παρ. 7 του παρόντος άρθρου επαναλαμβάνεται στο άρθρο 12, χωρίς τον προσδιορισμό «με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας».

    Ιωάννης Γαλιώνης
    Αερολιμενικός