Άρθρο 6 Πειθαρχική ευθύνη των μελών του συμβουλίου

1. Τα μέλη του συμβουλίου υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τη νομοθεσία.
2. Τα μέλη του συμβουλίου υπάγονται στο πειθαρχικό συμβούλιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) που προβλέπεται για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων του άρθρου 22 του ν. 3891/2010. Για τα μέλη του συμβουλίου, χρέη γραμματέα στο ως άνω πειθαρχικό συμβούλιο εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
3. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
4. Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών του συμβουλίου και την πειθαρχική διαδικασία ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..