Άρθρο 40 Ενημέρωση κοινής γνώμης

1. Μετά την έκδοση του πορίσματος, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., προκειμένου για ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα ιδιαίτερης βαρύτητας, μπορεί να καλέσει όλους τους ενδιαφερομένους και να προβεί σε ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων της διερεύνησης. Στην ενημέρωση αυτή προβαίνει ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή μέλος του συμβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Η ενημέρωση της παρ. 1 αφορά στα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες που συνδέονται με το εν λόγω ατύχημα, τα πιθανά αίτια αυτού, τα μέσα που διετέθησαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διερεύνησή του, καθώς και τις προτάσεις μέτρων, η λήψη και εφαρμογή των οποίων κρίνεται αναγκαία για την αποτροπή αεροπορικών ατυχημάτων.