Άρθρο 44: Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σε Περιφέρειες.

Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του π.δ. 242/96 (ΦΕΚ Α’ 179) επιτροπή, μπορεί να συσταθεί και ανά Περιφερειακή Ενότητα, έπειτα από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα πριν από  την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.