Άρθρο 13: Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών ΟΤΑ.

Μετά το άρθρο 27 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 27Α, ως εξής :

«Άρθρο 27ΑΠαρακολούθηση της κατάρτισης και της εκτέλεσης τουπροϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων

1.α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους του προβλεπόμενου στο άρθρο 149 Ο.Π.Δ. άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ή και επιδείνωση των δεικτών βιωσιμότητας που προβλέπονται στην περ. β της επόμενης παραγράφου, σε επίπεδα που δυσχεραίνουν την κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού,ή ο Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο δηλώσουν εγγράφως στην Επιτροπή ότι αδυνατούν να καταρτίσουν ή να εκτελέσουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο, την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή και τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διατυπώνοντας απλή γνώμη για τις κατά την κρίση της ενδεδειγμένες μεθόδους για τη βελτίωση εκτέλεσης του προϋπολογισμού ή συστάσεις για τη ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων.

β) Το ανωτέρω ποσοστό αρνητικής απόκλισης από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και απλής γνώμης της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε.

2.α) Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

                i) η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως, υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων,

                ii) η πορεία είσπραξης των εσόδων, πλην των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, και το επίπεδο των εξόδων, πλην των αμοιβών του προσωπικού και

                iii) η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του Ο.Τ.Α. ή του νομικού του προσώπου έναντι αυτών της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, εφόσον σημειώνεται αύξηση.

Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται σε σχέση με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής, καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων  σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.

β) Ως δείκτες βιωσιμότητας των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λαμβάνονται υπόψη :

                i) οι αμοιβές του προσωπικού του φορέα ως ποσοστό επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), προκειμένου για Δήμους και Περιφέρειες, ή επί της τακτικής επιχορήγησης του νομικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α., προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα αυτών, αντίστοιχα,

                ii) οι ετήσιες υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του φορέα ως ποσοστό επί των Κ.Α.Π., για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ή επί της τακτικής επιχορήγησης του νομικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τα νομικά πρόσωπα αυτών, αντίστοιχα,

                iii) τα ίδια έσοδα του φορέα ως ποσοστό των συνολικών εσόδων του,

                iv) ο ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του φορέα και

                v) ο ρυθμός μεταβολής των συνολικών απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα.

3. Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι : α) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης αυτού κατόπιν αναμόρφωσής του ή ότι β) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, αντίστοιχα, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα και απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής στην περίπτωση των Δήμων και Περιφερειών, σε προθεσμία που αυτή ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά:

                i) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα,

                ii) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,

                iii) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων,

                iv) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,

                v) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων

vi) εκτίμηση του ποσού χρηματοδότησης που απαιτείται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του φορέα, καθώς και το συνολικό αιτηθέν ποσό για δανειοδότηση και το τελικώς εγκριθέν, ή η διατυπωμένη άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών να δανειοδοτήσουν τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν.4325/2015(Α΄, 47),

vii) καταγραφή των μέτρων που πρέπει κατά την κρίση του φορέα να ληφθούν, και 

viii) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από την Επιτροπή ή από τον φορέα αναγκαίο να αξιολογηθεί.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα από τον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσής του μέτρα και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του,ενημερώνει σχετικά τον οικείο φορέα και τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Ο φορέας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του από τον Λογαριασμό του επόμενου άρθρου, για το μέρος ή το σύνολο του υπολειπόμενου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του ποσού, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α΄47), με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία αποστέλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. ή του νομικού προσώπου Αρχή για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτείνει και πραγματοποιεί τις αναγκαίες για τον εξορθολογισμό της οικονομικής του διαχείρισης παρεμβάσεις.

6. Η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου παρεμβάσεων και σε περίπτωση που αυτές κρίνονται ανεπαρκείς ενημερώνεται ο φορέας,προκειμένου να προβεί σε τροποποίηση ή συμπλήρωσή τους. Για την αξιολόγηση συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ζητήσει νέα έκθεση αξιολόγησης από την Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν στοιχεία, όπως ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής κλπ, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή κατά την αρχική της αξιολόγηση.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:39 | Ιερόθεος Πολυχρόνης

  Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα εξαίρεσης των διατάξεων της παρ. 4 του αρ 176 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) από τις προϋποθέσεις συνομολόγησης δανείου από τους ΟΤΑ, με σκοπό την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους, του αρ. 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’) (αυξημένη πλειοψηφία).
  Εφόσον είναι «αναγκαστική» και υποχρεωτική η προσπάθεια για συνομολόγηση δανείου πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην διοίκηση να καθορίζει την πολιτική της δίχως παρεμβάσεις που ενδεχομένως (και πάντα υποθετικά) μπορεί να κρύβουν αντιπολιτευτική «μικροπολιτική» σκοπιμότητα.

  Ιερόθεος Πολυχρόνης
  Αντιδήμαρχος Μεγαρέων

 • 17 Ιουνίου 2015, 19:04 | Κώστας Ευαγγελινός

  Θέμα: Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) Περιφερειών και έλεγχος αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

  Στο άρθρο 163 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) γίνεται αναφορά για την σύνταξη ισολογισμών στους ΟΤΑ Α βαθμού, τις εγκρίσεις αυτών και τον έλεγχό τους από Ορκωτούς. Στο ν. 3852/2010 δεν γίνεται καμία αναφορά, ούτε στο άρθρο 72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» γίνεται αναφορά ότι αυτή προελέγχει τον ισολογισμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως σήμερα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 163.
  Για τις Περιφέρεις δεν υπάρχει καμία αναφορά για ισολογισμό με υποχρεωτική εφαρμογή διπλογραφικού σύστηματος και έλεγχο από ορκωτό, συνοπτικά πρέπει να καλυφθούν τα εξής:

  1. Οι περιφέρειες υποχρεωτικά συντάσσουν και προελέγχουν ισολογισμούς: με προσθήκη στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας (άρθρο 176 του ν. 3852/2010) με μια διαδικασία ανάλογη του άρθρου 163 του ν. 3463/2006
  2. Για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) οι περιφέρειες εφαρμόζουν το ΠΔ 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
  3. Προσθήκη στο άρθρο 72 του ν. 3852 ότι αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής είναι : Ο προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων ( ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα).

  Κώστας Ευαγγελινός

  Υ.Γ.: Δεν βρήκα καταλληλότερο άρθρο.