Άρθρο 02: Ελεγκτής Νομιμότητας.

Το άρθρο 216 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 216 Ελεγκτής Νομιμότητας

1.Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία , η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Ο Ελεγκτής νομιμότητας λαμβάνει της πάσης φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. 

2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών και των υπαλλήλων της ΑΥΕ, είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΑΥΕ  και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία της ΑΥΕ που του μεταβιβάζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας είναι: α) πτυχίο νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., β) είτε διδακτορικό είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής είτε πενταετής δικηγορική εμπειρία ή προϋπηρεσία σε συναφές με τη θέση αντικείμενο και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

4. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή ο Ελεγκτής Νομιμότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του τελεί αυτοδικαίως σε απόσπαση από την οργανική του θέση και λαμβάνει τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5. Ο ορισμός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

6. Η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται, μετά από προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν.3528/2007. Το  Συμβούλιο επιλέγει τον καταλληλότερο μεταξύ των υποψηφίων, μετά από συνέντευξη, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις για συγκεκριμένη Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α.  Ο επιλεγείς διορίζεται, ως Ελεγκτής Νομιμότητας και τοποθετείται σε μία από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:23 | Φωτεινή Σαββοπούλου

  1. Ως προς την ξένη γλώσσα πραγματικά δεν είναι απολύτως κατανοητό γιατί απαιτείται ως προυπόθεση,ενώ θα μπορούσε να προσμετρηθεί απλώς στα μόρια. Επίσης οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης λαμβάνουν από την ΕΣΔΔ βεβαίωση άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας, την οποία όμως δεν έλαβε υπόψιν του το ΑΣΕΠ στην προκήρυξη του 2011 με αποτέλεσμα να κληθούν, εκ περισσού, σε γραπτή εξέταση πιστοποίησης γλωσσομάθειας.Και αυτό διότι προβλέφθηκαν στην προκήρυξη του 2011 τα κριτήρια του π.δ.50/2001 για τον διορισμό στο δημόσιο, ενώ δεν λήφθηκε καθόλου υπόψιν ότι οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ έχουν ήδη περάσει από εισαγωγικό διαγωνσιμό και λαμβάνουν την σχετική πιστοποίηση γλωσσομάθειας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να προβλεφθεί στην επόμενη προκήρυξη.Ήδη τα προσόντα που απαιτούνται για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι περισσότερα από αυτά των δικηγόρων χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη αιτιολόγηση σε αυτό.
  2.Τι εννοεί ο νομοθέτης όταν αναφέρει ότι οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις για συγκεκριμένη Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α. Εννοεί ότι ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει μόνο για μία ή απλώς ότι θα γίνεται χωρίστή αίτηση για κάθε ΑΥΕ-ΟΤA.θα πρέπει να διευκρινισθεί επαρκώς προς αποφυγή ζητημάτων που προέκυψαν και με την προκήρυξη του 2011.

 • Η αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος είναι σωστή. Ίδια ρύθμιση προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων για Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, δημάρχους, περιφερειάρχες κλπ. Πρέπει όμως να τεθεί κώλυμα εκλογιμότητας σε οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης στις πρώτες εκλογές μετά τον με οποιοδήποτε τρόπο τερματισμό της υπηρεσίας του Ελεγκτή (παραίτηση, παύση, λήξη θητείας, κατάργηση θέσης).

 • 18 Ιουνίου 2015, 12:02 | Στέλλα Μανώλη

  Θεωρώ ότι ο περιορισμός των τυπικών προσόντων μόνο σε πτυχίο Νομικής είναι πολύ δεσμευτικός. Οσοι ζήσαμε από μέσα τη Δημόσια Διοίκηση γνωρίζουμε ότι ένας τίτλος πτυχίου ή μεταπτυχιακού δε λέει τίποτα, μπροστά στην πραγματική γνώση και εμπειρία της Δημόσιας Διοίκησης. Το ουσιαστικό δεν είναι ο τίτλος του πτυχίου αλλά η γνώση και η αντιμετώπιση των πολυδαίδαλων προβλημάτων που προκύπτουν στις ακαθόριστες και ποικίλες διαδικασίες, πράξεις, αποφάσεις, νομοθετήσεις.Πιστεύω ότι ό ελεγκτής νομιμότητας πρέπει βασικά να αποδείξει εμπειρία σε τέτοια θέματα, ακόμα και με γραπτή εξέταση.
  Οσοι ζήσαμε απο μέσα την ΤΑ το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό.
  Τέλος αν δεν μπορούν να μπουν πολλές ειδικότητες πτυχίων, τουλάχιστον να συμπεριληφθούν, των πολιτικών επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης αλλά και των οικονομικών επιστημών.

  Στέλλα Μανώλη
  πρωην Γενική Δ/ντρια
  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης

 • 18 Ιουνίου 2015, 10:10 | ΝΙΚΗ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ

  Δουλεύω στο Δημόσιο 26 χρόνια και έχω 2 παιδιά. Δύο φορές που ζήτησα άδεια για να κάνω μεταπτυχιακό με απέτρεψαν πιάνοντάς με στο φιλότιμο για το τι θα γίνει με την υπηρεσία αν λείψω.Αντιθέτως άλλοι που δεν θεωρούνταν χρήσιμοι ή απαραίτητοι εξυπηρετήθηκαν.
  Εργαζόμενη μητέρα επί δεκάωρο καθημερινά στην υπηρεσία μου, δεν είχα τη δύναμη να ασχοληθώ για να πάρω πτυχίο αγγλικής πέραν του επιπέδου καλής γνώσης που κατέχω.
  Θεωρώ άδικο η προυπόθεση της πολύ καλής ή άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, λες και ζητάμε ξεναγούς, και του μεταπτυχιακού, να ισχύσει κατά τη πρώτη εφαρμογή του νόμου και να μη προσμετράται στα μόρια απλώς.
  Δώστε και σε μας όσους έχουμε πραγματικά προσφέρει με τη δουλειά μας στη πατρίδα,τη δυνατότητα να κριθούμε για τον νέο θεσμό.Νομίζω ότι δεν υστερώ έναντι των άλλων.

 • 18 Ιουνίου 2015, 07:19 | Ειρήνη Καρακούλα

  Μία παρατήρηση για τον Ελεγκτή Νομιμότητας: Γιατί να υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός δημοσίου υπαλλήλου κατόχου πτυχίου Νομικής Σχολής για την επιλογή στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας. Για τον δεύτερο απαιτούνται πολλά περαιτέρω προσόντα σε σχέση με έναν εν ενεργεία δικηγόρο, χωρίς να υπάρχει κατά τη γνώμη μου επαρκής δικαιολογητική βάση γι’ αυτό, αν αναλογιστεί μάλιστα κανείς ότι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής είχαν πριν το διορισμό τους και δικηγορική εμπειρία.

 • 17 Ιουνίου 2015, 21:46 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Έχω την άποψη ότι η διάταξη είναι σε πολύ καλό δρόμο κι αυτό γιατί ο Ελεγκτής Νομιμότητας πρέπει να είναι νομικός. Πολλές υποθέσεις μπορεί να καταλήξουν στη Δικαιοσύνη και ένας νομικός έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει καλύτερα και σε ευρύτερο πεδίο όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της νέας υπηρεσίας σχετικά με τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σαφώς υφιστάμενοί του δύναται να είναι Νομικοί, Οικονομολόγοι και Μηχανικοί και μάλιστα αυτό μπορεί να αποτελέσει και απαίτηση ανάλογα με τα θέματα που θα εξετάζονται ανά περίπτωση (προμήθειες, συμβάσεις μελετών – έργων κλπ.)

  Εναλλακτικά θα μπορούσε να προβλεφθούν και οι παραπάνω ειδικότητες εν ελλείψει, αρκεί όμως να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία είτε ειδικές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

  Αν και μηχανικός ο γράφων, βλέπω θετικά έναν νομικό ως Ελεγκτή Νομιμότητας και εύχομαι οι ειδικές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο να μοριοδοτηθούν περισσότερο από μία εργασιακή εμπειρία δημοσίου υπαλλήλου προϊσταμένου για την οποία δεν πιστοποιείται η αντικειμενικότητα της επιλογής του σε παρελθούσες κρίσεις εάν ποτέ αυτές έγιναν.

  Η θέση οφείλει να είναι ελκυστική για ένα νέο επιστήμονα με εξειδικευμένες γνώσεις και αστείρευτη διάθεση προσφοράς.

 • 17 Ιουνίου 2015, 19:55 | ΘΕΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ. Η ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΟ, ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ.ΕΤΣΙ ΠΧ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Η κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ Ο κ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ,Ο κ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Η Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.
  ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΓΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΕΝΑΓΟΥΣ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΑΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ.
  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑ Η ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΛΟΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΟ ΓΝΩΣΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΩΡΗΔΟΝ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.
  ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ,ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΤΡΕΠΑΝ,ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΥΤΕ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

 • 17 Ιουνίου 2015, 11:04 | ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΛΙΑ

  Η ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτή εκτείνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε θέματα που απαιτούν γνώσεις οικονομολόγου και μηχανικού. Επομένως, πρέπει να διευρυνθεί το γνωστικό αντικείμενο πέραν του πτυχίου νομικής σχολής.

 • 17 Ιουνίου 2015, 08:14 | Κώστας Δημητρίου

  δεν πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα διορισμού δικηγόρου στη θέση του Ελεγκτή νομιμότητας, εκτός αν δηλώσει παραίτηση από το δικηγορικό επάγγελμα