Άρθρο 42: Χρηματοδότηση ΟΤΑ για εργοστάσια αφαλάτωσης.

Η παρ.2 του άρθρου 11 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄)αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΟΤΑ α’ βαθμού μπορούν να χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των μονάδων αφαλάτωσης χωρικής τους αρμοδιότητας. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων διατίθενται από τους οικείους δήμους στους δικαιούχους για τον εν λόγω σκοπό».