Άρθρο 19: Υπόχρεοι ενημέρωσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Προσωπικού Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  1. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που  ανήκουν ή στα οποία συμμετέχουν ΟΤΑ, περιλαμβανομένων σε αυτά των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του ν.1069/1980, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης  και των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ του άρθρου 265 του ν.3463/2006, καθώς και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν με τα βασικά υπηρεσιακά στοιχεία του προσωπικού τους το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Προσωπικού των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  2. Το Μητρώο αποτελεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται  στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και περιλαμβάνει στοιχεία για το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οποιουδήποτε είδους εργασιακή σχέση ή στο πλαίσιο οποιουδήποτε τύπου σύμβασης μίσθωσης έργου, έμμισθης εντολής ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων σε αυτό των αιρετών οργάνων τους. 
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης του Μητρώου, οι υπηρεσίες και οι φορείς που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό, οι αριθμοδείκτες αξιολόγησης της στελέχωσης του φορέα που μπορεί να προκύπτουν από τα στοιχεία του και ο τρόπος αξιοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία του. Έως την έκδοση της απόφασης αυτής, το Μητρώο ενημερώνεται με τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν για τους ανωτέρω φορείς στο πλαίσιο της υποχρέωσης απογραφής και πληρωμής του προσωπικού τους κατά τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις περί Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Σε περίπτωση μη ενημέρωσης, ελλιπούς ή καθυστερημένης ενημέρωσης του Μητρώου Προσωπικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να επιβάλλεται στον υπεύθυνο και υπόχρεο φορέα, αναστολή έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ή και παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον υπεύθυνο ΟΤΑ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μπορεί επίσης να επιβάλλεται στον υπεύθυνο φορέα αναστολή της επιχορήγησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής  ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.