Άρθρο 52: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου ξεκινά από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 • Ρυμουλκούμενα Δήμων:
  Τα οχήματα της καθαριότητας των δήμων με ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα διέπονται από τις διατάξεις της Υ.Α. Α2/29542/5347/9.8.1991 (ΦΕΚ 707 Β’), η οποία τροποποιήθηκε το 2008 με την Κ.Υ.Α. Α12/34448/2769 (ΦΕΚ 1112 Β’ 13.6.2008), όπου προβλέπονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αποκομιδής απορριμμάτων α) σε Συνδέσμους Δήμων ή Κοινοτήτων και β) σε Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ. Επί αυτών των ρυθμίσεων εκδόθηκε η Υ.Α. Α12/37707/3600 (ΦΕΚ 1692 Β’ 29.7.2011), η οποία προβλέπει «την κατεξαίρεση προσάρτηση δύο ρυμουλκούμενων οχημάτων σε κάθε ΦΙΧ αυτοκίνητο των 4.000 kg ιδιοκτησίας των ΦοΔΣΑ και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους (προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ακιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων)». Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι η εξαίρεση αυτή γραμματικά ισχύει για τους ΦοΔΣΑ (δηλ. Συνδέσμους και Α.Ε.), αλλά δεν επεκτείνεται και στους Δήμους καθαυτούς. Και αυτό διότι υποτίθεται πως η προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση γίνεται από τους ΦοΔΣΑ (βλ. ΕΣΔΝΑ). Οι Δήμοι ωστόσο διατηρούν εκ του νόμου την αρμοδιότητα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Για να επιλυθεί το πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πλείστοι Δήμοι, απαιτείται επέκταση της ισχύος των διατάξεων της Υ.Α. Α12/37707/3600 ΦΕΚ 1692/29.7.2011 πέραν των ΦοΔΣΑ και στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων.

  Προτεινόμενο νέο άρθρο στο Σ/Ν:

  Άρθρο ……..
  Ρυμουλκούμενα Δήμων
  Στις περιπτώσεις α. και β. της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Ε της υπ’αριθμ. Α2/29542/5347/ 1991 Υ.Α. (ΦΕΚ 707 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Α12/37707/3600/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1692 Β’), προστίθεται μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης β η φράση «και ιδιοκτησίας των Δήμων για την εξυπηρέτηση αποκομιδής απορριμμάτων».