Άρθρο 30: Καθορισμός αμοιβών έμμισθων δικηγόρων ΟΤΑ.

Οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων των δήμων, των δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς και της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση   ΟΙΚ2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄/498), όπως ισχύει.

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:58 | Θωμάς Πετρίδης

  Είμαι έμμισθος Δικηγόρος παρ. Αρείω Πάγω μεγάλου περιφερειακού Νοσοκομείου με αντιμισθία ΜΚ β΄βαθμού, χωρίς περαιτέρω εξέλιξη είτε βαθμολογική είτε μισθολογική. Η ρύθμιση αυτή εισάγει ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική διάκριση μεταξύ εμμίσθων Δικηγόρων, καθώς οι έμμισθοι των ΝΠΔΔ δεν υπολείπονται σε τίποτε των εμμίσθων των ΟΤΑ. Ο κύκλος εργασίας μας είναι υπέρογκος τόσο δικαστικός όσο και εξωδικαστικός, με επανειλημμένες μετακινήσεις εκτός έδρας (Πρωτοδικεία, Εφετεία, ΣτΕ, ΑΠ, ΕλΣυν).Συνεπώς, δεν δικαιολογείται η άδικη εξαίρεση των εμμίσθων Δικηγόρων των ΝΠΔΔ – παρά τον Κώδικα Δικηγόρων – και πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρόνοια για την ένταξή τους στο ίδιο καθεστώς με αυτό των εμμίσθων των ΟΤΑ, καθώς δεν μπορεί να ισχύουν για όμοιες περιπτώσεις άλλα μέτρα και άλλα σταθμά…

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:25 | Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

  Συμφωνώ με τους προηγούμενους. Η διάταξη έρχεται σε αντίθετη με όσα ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων, στο άρθρο 44 παρ. 2.
  «Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
  Ο Κώδικας Δικηγόρων εξομοιώνει τις αμοιβές όλων αυτών των εμμίσθων δικηγόρων, δεν μπορούν να ισχύουν διαφορετικές ΚΥΑ.

 • 18 Ιουνίου 2015, 15:17 | Κωνσταντίνα Γουργαρεα

  Είμαι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και επικεφαλής της επιτροπής εμμίσθων δικηγόρων του ΔΣΠ. Ο κατακερματισμός της νομοθεσίας για την εξομοίωση των αμοιβών των δικηγόρων δεν ταιριάζει σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Η ρύθμιση αυτή δικαίως γίνεται για τους δικηγόρους των Δήμων αλλά η αποκατάσταση της αδικίας πρέπει να γίνει για όλους τους δικηγόρους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ ως και αυτών που εξομοιώθηκαν στις αμοιβές με αυτούς και ανήκουν σε ΝΠΙΔ και ΑΕ συμφερόντων του Δημοσίου. Δεν είναι δυνατόν μόνον οι δικηγόροι των ΟΤΑ να αποκαθίστανται στις αμοιβές και όχι οι λοιποί.Εγώ είμαι η μοναδική δικηγόρος ενός Νοσοκομείου, προσλήφθηκα σε οργανική θέση που απαιτούσε δικηγόρο στον Αρειο Πάγο πριν 20 χρόνια με 35 χρόνια δικηγορίας. Σε τι υπολείπομαι των δικηγόρων των Δήμων ωστε να αμείβομαι με ΜΚ Β΄βαθμού και να μου έχουν περικόψει και το χρονοεπίδομα χωρίς ελπίδα καμιάς εξέλιξης σε πολύ κατώτερη μοίρα από έναν πτυχιούχο Δημόσιο υπάλληλο; Οι δικηγόροι των Περιφερειών σε τι υπολείπονται των δικηγόρων των Δήμων; Οι δικηγόροι των ΝΠΙΔ και ΑΕ γιατί εξομοιώθηκαν απο τους μνημονιακούς νόμους με την κατώτερη απόφαση; Δεν υπάρχουν αποφάσεις μόνον για Δήμους υπάρχουν και για τα λοιπά ΝΠΔΔ. Ως αποκατάσταση αδικίας πρέπει αναλογικά να εφαρμοσθεί και σε όλους τους έμμισθους του Δημοσίου ΝΠΔΔ ,ΝΠΙΔ και ΑΕ συμφερόντων του Δημοσίου.

 • 18 Ιουνίου 2015, 14:28 | Γεώργιος Πούλιος

  Η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να επεκταθεί και στους δικηγόρους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α/222), στους οποίους με την υπ’ αριθ. οικ2/844/0222/04.01.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/43) επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρμογή η υπ’ αριθ. 2/17132/0022/28.02.2012 (ΦΕΚ Β/498) ΚΥΑ που ισχύει έως σήμερα για τους εμμίσθους δικηγόρους στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011. Σημειωτέον ότι η εν λόγω ΚΥΑ (2/844/0222/2013) έχει ήδη προσβληθεί ενώπιον του ΣΤΕ, με πρωτοβουλία και την συνδρομή του ΔΣΑ, λόγω – μεταξύ των άλλων – έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης. Η επέκταση της προτεινόμενης διάταξης και στους δικηγόρους των φορέων της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 επιβάλλεται για λόγους ισότητας αλλά και για λόγους ορθής μεταχείρισης των δικηγόρων των ΝΠΙΔ του δημοσίου που εντελώς πρόχειρα και χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση εντάχθηκαν αναλογικά στο πεδίο εφαρμογής μίας ΚΥΑ που στο τέλος κανένας δεν θα υπάγεται απευθείας παρά μονάχα αναλογικά αυτοί.

 • 18 Ιουνίου 2015, 11:41 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Π.Κ.Μακεδονίας

  Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη προς αυτή του άρθρου 244 παρ. 5 εδ. β. Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,το Σύνταγμα και ήδη σχετικές εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, καθόσον δεν περιλαμβάνει του εμμίσθους των Περιφερειών.
  Θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:
  Άρθρο 30: Καθορισμός αμοιβών έμμισθων δικηγόρων ΟΤΑ Α’ KAI B’ Βαθμού.
  Οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων ΟΤΑ Α’ KAI B’ Βαθμού, των νομικών τους προσώπων και ιδρυμάτων, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς και της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), και της ‘Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄/498), όπως ισχύει.

 • 18 Ιουνίου 2015, 10:29 | ΚΑΠΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  Η διάταξη πρέπει να συμπληρωθεί, καθώς υφίστανται ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ήτοι Δήμοι και Περιφέρειες.Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ρητή αναφορά και για τους εμμίσθους δικηγόρους των Περιφερειών , ήτοι των ΟΤΑ Β’ Βαθμού, προκειμένου να συνάδει και ο τίτλος του άρθρου 30 με το κείμενο αυτού. Είναι ανεπίτρεπτη η αναφορά μόνο σε εμμίσθους δικηγόρους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Πρόκειται για ανεπίτρεπτη διάκριση από τους εμμίσθους δικηγόρους των Περιφερειών, ήτοι των ΟΤΑ Β΄βαθμού.

 • 17 Ιουνίου 2015, 20:45 | Χρήστος Φώτου

  Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη προς αυτή του του άρθρου 244 παρ. 5 εδ. β. Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθόσον δεν περιλαμβάνει του εμμίσθους των Περιφερειών.

  Θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

  Άρθρο 30: Καθορισμός αμοιβών έμμισθων δικηγόρων ΟΤΑ Α’ KAI B’ Βαθμού.

  Οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων ΟΤΑ Α’ KAI B’ Βαθμού, των νομικών τους προσώπων και ιδρυμάτων, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς και της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), και της ‘Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄/498), όπως ισχύει.

 • 17 Ιουνίου 2015, 20:08 | Μάκης

  Καταρχήν η μόνη ουσιαστική αλλαγή στο άρθρο 216 του ν. 3852/2010 είναι ότι η θητεία του Ελεγκτή Νομιμότητας «μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά».
  Άρα οι όποιες παρατηρήσεις αφορούν τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες πέντε χρόνια τώρα δεν εφαρμόστηκαν, άγνωστο για ποιο λόγο, οπότε δεν υπάρχει καμία εμπειρία του θεσμού.
  1. Προσόντα και επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας
  Στην πράξη ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών, δεν προϋποθέτει αποκλειστικά νομικές γνώσεις (όπως απαιτεί ο ν. 3852/2010 και διατηρείται στον προς ψήφιση νόμο), αλλά κυρίως γνώση και εμπειρία της λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
  Αν θέλουμε να δούμε πρακτικά και όχι αποκλειστικά θεωρητικά/τυπικά το θέμα του ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ (όπως αντιμετωπίζεται στο ν. 3852/2010 και στο σχέδιο νόμου), εκ των πραγμάτων ο έλεγχος πολλές φορές (σίγουρα στις κρίσιμες) κινείται στα όρια ελέγχου νομιμότητας και ελέγχου σκοπιμότητας.
  Έτσι λοιπόν είναι πολιτικά λάθος να απαιτείται ο Ελεγκτής Νομιμότητας να είναι αποκλειστικά πτυχιούχος νομικής (ο Ελεγκτής άλλωστε δεν είναι δικαστής της αυτοδιοίκησης) και με αποκλειστικά τυπικά προσόντα.
  Τι νόημα έχει άραγε ο Ελεγκτής Νομιμότητας να διαθέτει διαζευκτικά, είτε διδακτορικό (ακόμη και άσχετο με την αυτοδιοίκηση) είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα (επίσης ακόμη και άσχετο με την αυτοδιοίκηση) είτε πενταετή δικηγορική εμπειρία (η οποία μπορεί να είναι και στα χαρτιά) και άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (σε τι άραγε θα τον βοηθήσει να ελέγξει τη νομιμότητα μιας απόφασης που είναι γραμμένη στα Ελληνικά) ;
  Επίσης η εναλλακτική δυνατότητα να μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα «μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης» είναι εκτός πραγματικότητας αφού η μοναδική σχέση του υπαλλήλου (έστω υψηλόβαθμος) με την αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι (δίχως υπερβολή) η ψηφοφορία επί της κάλπης κάθε τέσσερα/πέντε χρόνια.
  Ο Ελεγκτής Νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. πρέπει πρώτα και κύρια να έχει εμπειρία από τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
  Ο Ελεγκτής Νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α . με αρμοδιότητα και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, πρέπει να έχει ως πρώτιστο προσόν εμπειρία από τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και του θεσμού της αυτοδιοίκησης.
  Με οποιοδήποτε τρόπο να έχει υπηρετήσει το θεσμό είτε ως αιρετός κυρίως, είτε εναλλακτικά ως ανώτατο αυτοδιοικητικό στέλεχος (π.χ. Γενικός Γραμματέας Δήμου ή Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας, Συμπαραστάτης του Δημότη ή Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη), με προφανές τα χρόνια της θητείας και συμψηφιστικά την ευρύτητα υπηρέτησης των θεσμών από διάφορες θέσεις (Δήμαρχος, (αιρετός) Νομάρχης, (αιρετός) Περιφερειάρχης, δημοτικός / νομαρχιακός / περιφερειακός σύμβουλος).
  Από κει και πέρα τα υπόλοιπα προσόντα (πτυχίο ανώτατης σχολής, διδακτορικό και μεταπτυχιακό, ξένη – ες γλώσσες κ.λ.π.) να είναι απλά μετρήσιμα στην τελική επιλογή.

  2. Πρέπει να υπάρξει κάποιο ξεκαθάρισμα στην εμπλοκή άλλων ελεγκτικών μηχανισμών εκτός του Ελεγκτή Νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α.
  Συγκεκριμένα οι αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν τις δαπάνες ελέγχονται για τη νομιμότητά τους από τον Ελεγκτή Νομιμότητας και ταυτόχρονα υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ. (άρθρο 275 του ν. 3852/2010, άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 4129/2013)και οποίες υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Αρκετές φορές έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να εγκρίνεται η απόφαση του Ο.Τ.Α. από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι τώρα Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης) και όταν γίνεται ο έλεγχος από τον Επίτροπο να επιστρέφεται η απόφαση ως μη νόμιμη.
  Η επίκληση της νομιμότητας της πράξης από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (την Αποκεντρωμένη) από τον οικείο Ο.Τ.Α. δεν στοιχειοθετεί και νομιμοποίηση της από τον Επίτροπο.
  Στην καλλίτερη περίπτωση παραπέμπεται στο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η απόφαση – παρ’ότι έχει κριθεί νόμιμη από τον Ελεγκτή Νομιμότητας/Αποκεντρωμένη – συνήθως ακυρώνεται, ενώ όταν υπάρχει δικαίωση του Ο.Τ.Α. γίνεται συνήθως όχι επί της ουσίας αλλά λόγω «συγγνωστής πλάνης».
  Με όλους αυτούς τους πολλαπλούς ελέγχους των πράξεων των Ο.Τ.Α. εκτός όλων των άλλων εκτρέφεται η γραφειοκρατία και προφανώς καθίστανται αναξιόπιστοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
  Άρα πρέπει να προστεθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη που να ορίζει ότι:
  Πράξη Ο.Τ.Α. η οποία έχει κριθεί νόμιμη από τον Ελεγκτή Νομιμότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί μη νόμιμη από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπάνης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας (π.χ. προσυμβατικό έλεγχο).

  3. Στο νέο νόμο διατηρείται η διάταξη (παρ. 3 άρθρο 225 ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) σύμφωνα με την οποία: «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται».
  Το ίδιο διατηρείται και η διάταξη (παρ. 1 άρθρο 226 ν. 3852/2010) σύμφωνα με την οποία: «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί».
  Στην πράξη οι παραπάνω διατάξεις έχουν καταχρηστική χρήση οπότε και είναι σύνηθες το φαινόμενο να μην ελέγχεται η νομιμότητα μιας πράξης αλλά να τεκμαίρεται η νομιμότητα της λόγω «παρέλευσης της προθεσμίας εντός της οποίας διενεργείται ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
  Συνήθης δικαιολογία είναι το μεγάλο πλήθος των αποφάσεων των ΟΤΑ.
  Στην αιτιολογική βέβαια έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται (σελίδα 4) «η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου νομιμότητας απαιτεί την περιέλευση στον Ελεγκτή ενός πεπερασμένου αριθμού αποφάσεων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του ανθρωπίνως δυνατού. Με τη δημιουργία 13 ΑΥΕ, σε κάθε έδρα Περιφέρειας, αντί για επτά, σε κάθε έδρα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξυπηρετείται και αυτή η ανάγκη».
  Άρα με τον δραστικό περιορισμό των ελεγχομένων αποφάσεων με την δημιουργία των 13 ΑΥΕ και την στελέχωση τους με το απαραίτητο προσωπικό, θα πρέπει να αποσυρθούν οι παραπάνω διατάξεις που στην πράξη εφαρμόζονται καταχρηστικά με την αποφυγή ελέγχου νομιμότητας και να μπει διάταξη στο νέο νόμο που οι αποφάσεις των ΟΤΑ να είναι εκτελεστές όχι αφότου εκδοθούν αλλά με την έκδοση της σχετικής απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας η οποία θα πρέπει να εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η έχουν δημοσιευθεί ή εκδοθεί.
  Στην αντίθετη περίπτωση η απόφαση εκτελείται μετά την πάροδο του διμήνου με ευθύνη του Δήμου και σε κάθε περίπτωση η απόφαση εκδίδεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ελεγκτή μέσα σε αποκλειστική πλέον προθεσμία επί πλέον δύο μηνών.

 • 17 Ιουνίου 2015, 18:26 | Γιώργος Φιλιππακος

  Συντάσσομαι με τους παραπάνω.
  Είμαι νομικός σύμβουλος στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.Έχω χειριστεί παρόμοια υπόθεση όταν επί Ν.Α.πάλι υπήρξαν ρυθμίσεις άνισης αντιμετώπισης με τους συναδέλφους του α’ βαθμού. Το αποτέλεσμα γνωστό. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ασκούνται και πάλι αγωγές όταν ή νομολογία είναι στοιχισμενη στη κατεύθυνση που προαναφέρεται. Το μόνο που θα μείνει είναι μια αίσθηση αδικίας και μια επιγευση απογοήτευσης (τουλάχιστον προσωπικά για μένα) και – δεν το κρύβω -μια υποψία επαναλαμβανόμενης προχειροτητας στις ρυθμίσεις αυτές. Μήπως έγινε και εδώ copy paste όπως και με τις παλιότερες ρυθμίσεις. Το απευχομαι.Εύχομαι στην άμεση αποκατάσταση της αδικίας για να είμαστε και συνεπείς με τις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

 • 17 Ιουνίου 2015, 16:32 | Δημήτριος Ανδρεόπουλος

  Είμαι νομικός σύμβουλος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ορθότατη εξομοίωση των αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων των Δήμων με αυτές των συναδέλφων των ανεξάρτητων αρχών θα έπρεπε να αφορά και τις αποδοχές των δικηγόρων των περιφερειών, αφού και αυτοί παρέχουν τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση εισάγεται ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική εξαίρεση, όπως ήδη τα Δικαστήρια έχουν αποφανθεί. Σε κάθε περίπτωση το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο δεδομένου ότι οι νομικοί σύμβουλοι των περιφερειών είναι πολύ λίγοι σε αριθμό.

 • 17 Ιουνίου 2015, 11:20 | ΕΜΜΙΣΘΟΣ

  Σωστή η διάταξη για ένα ζήτημα που ήδη τα Δικαστήρια έχουν αποφανθεί τελεσίδικα.Όμως γίνεται μισή δουλειά.Δεν περιλαμβάνει τους έμμισθους των Περιφερειών (Νομαρχιών) και των άλλων ΝΠΔΔ (Νοσοκομεία κλπ)..Προσέξτε το!!