Άρθρο 04: Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 218 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 218

Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται ως ακολούθως:

Α. Ελεγκτής Νομιμότητας.

Β.  Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ.

   α. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων.

   β. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων.

   γ. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων.

Γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, υπαγόμενο στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

2. Μέχρι την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων».

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:00 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 4 :
  Α) Πρέπει να συσταθεί Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών, υπαγόμενο στην Διεύθυνση Εποπτείας, αρμόδιο για την πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση των εγγράφων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την Τήρηση Φυσικού και Ηλεκτρονικού Αρχείου και την Πληροφόρηση Πολιτών.

  Β)«Γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, υπαγόμενο στον Ελεγκτή Νομιμότητας.»

  Το εν λόγω Τμήμα θα μπορούσε να μετονομασθεί σε «Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού » προκειμένου να ασκεί τόσο τις αρμοδιότητες που αφορούν στα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, όσο και στην οικονομική διαχείριση και υποστήριξη της ΑΕΥ.

  Γ) Η πρόβλεψη ότι μέχρι την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων, οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, δυσχεραίνει εξαιρετικά τον ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας και την ποιότητα του ελέγχου. Οι πράξεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού που υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, διέπονται από πλήθος κανονιστικών διατάξεων ενώ παράλληλα απαιτούν άμεση εξέταση λόγω προθεσμιών και καταστάσεων. Η εμπειρία μας αναδεικνύει τον ανωτέρω προβληματισμό, για αυτό επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να προηγηθεί η επαρκής στελέχωση των Τμημάτων, ώστε να καταστεί επιτυχής η άσκηση των αρμοδιοτήτων Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων.