Άρθρο 18: Κατάργηση διατάξεων

1. Μετά τις περ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν.4270/2014 (Α’ 143), οι οποίες προστεθεί με το άρθρο 77 του ν.4316/2014 (Α’ 270), προστίθενται περιπτώσεις ε έως ζ ως εξής:

«ε. Του άρθρου 174 του παρόντος.

στ. Του άρθρου 262 παρ. 1 έως 7 του ν.3852/2010 (Α’ 47).

ζ. Του άρθρου 4 παρ. 1 έως 7 του ν.4111/2013 (Α’ 18)».

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου θέματα.