Άρθρο 09: Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 238 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 238

Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

 

1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Στην κατά το άρθρο 232 παράγραφος 2 ελεγκτική επιτροπή του παρόντος μετέχει, αντί του Ελεγκτή Νομιμότητας, προϊστάμενος Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα 233, 234, 236 και 237 του παρόντος ασκεί ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Οι πράξεις των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, των επιχειρήσεών τους, των συνδέσμων, καθώς και τυχόν προσφυγές που εκκρεμούν προς έλεγχο νομιμότητας, κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ενώπιον του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης και των ως άνω Επιτροπών, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την περιέλευσή τους στην εν λόγω Υπηρεσία.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:51 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 9:

  Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «μετά την επαρκή στελέχωση αυτής».

  Επισημαίνουμε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας και την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, αναμένεται η αύξηση του αριθμού των ειδικών διοικητικών προσφυγών που θα υποβάλλονται στην ΑΕΥ ΟΤΑ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:02 | Βάϊος Καραστέργιος

  Για να ασκηθούν οι αρμοδιότητες απο τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτός θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί έως την έναρξη ισχύος του νόμου.Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να τεθεί η φράση ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 17 Ιουνίου 2015, 08:15 | Κώστας Δημητρίου

  θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά για το πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία

  η εμπειρία με τις διάφορες διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν κατά καιρούς δείχνει ότι πολλές φορές αναμενόταν επί μακρόν η διεξαγωγή ελέγχου κλπ. σε διάφορες πράξεις ΟΤΑ επειδή δεν είχαν συγκροτηθεί επιτροπές, όργανα κλπ.