Άρθρο 31: Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ – Ωράριο βρεφονηπιοκόμων

1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή διαδοχικών συμβάσεων έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 164/2004, των εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και αναρτάται υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας στη «Διαύγεια» του οικείου φορέα.

γ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2.α. Η υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 περ. α του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α` 126), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α’ 284) επανέρχεται σε ισχύ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 15:36 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΑΚΟΣ

  στο άρθρο 31 για την αύξηση του ωραρίου των ΙΔΑΧ, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις.

 • 19 Ιουνίου 2015, 14:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΑΚΟΣ

  Σωστή και επιβεβλημένη η κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Υποτέλειας» των ΟΤΑ.
  Στην Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ θα πρέπει να προστεθεί η εκπροσώπηση και των εργαζομένων στους ΟΤΑ, μέσω των Συλλογικών τους Οργάνων.
  Σχετικά με το άρθρο 25 που αφορά τις σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές, γνωρίζουμε ότι υπηρετούν εργαζόμενες –οι που έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, από ένα έως και δέκα συνεχόμενα έτη. Γι αυτές –ους υπάρχει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία στην οποία στηρίχθηκε και το Π.Δ. 164/2004. Οι ΟΤΑ θα πρέπει να προχωρήσουν σε προγραμματισμό αναγκών, ειδικά σε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν καθαριότητα, έγκαιρα. Για μεν τις καθαρίστριες σχολείων θα πρέπει να τακτοποιηθούν, για δε τις υπηρεσίες των ανταποδοτικών τελών, οι απαραίτητες θέσεις εργασίας να προκηρυχθούν άμεσα.
  Σχετικά με το άρθρο 31 που αφορά τους ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου και το ωράριο των βρεφονηπιοκόμων αποκαθίστανται αδικίες πολλών ετών.
  Υπάρχουν Δήμοι που καταστρατηγούν τη νομοθεσία, σχετικά με τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν.
  Με εκτίμηση
  Χρήστος Ζησάκος
  Μέλος του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ
  Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

 • 19 Ιουνίου 2015, 14:23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΑΚΟΣ

  Σωστή και επιβεβλημένη η κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Υποτέλειας» των ΟΤΑ.
  Στην Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ θα πρέπει να προστεθεί η εκπροσώπηση και των εργαζομένων στους ΟΤΑ, μέσω των Συλλογικών τους Οργάνων.
  Σχετικά με το άρθρο 25 που αφορά τις σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές, γνωρίζουμε ότι υπηρετούν εργαζόμενες –οι που έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, από ένα έως και δέκα συνεχόμενα έτη. Γι αυτές –ους υπάρχει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία στην οποία στηρίχθηκε και το Π.Δ. 164/2004. Οι ΟΤΑ θα πρέπει να προχωρήσουν σε προγραμματισμό αναγκών, ειδικά σε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν καθαριότητα, έγκαιρα. Για μεν τις καθαρίστριες σχολείων θα πρέπει να τακτοποιηθούν, για δε τις υπηρεσίες των ανταποδοτικών τελών, οι θέσεις εργασίας να προκηρυχθούν άμεσα.
  Σχετικά με το άρθρο 31 που αφορά τους ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου και το ωράριο των βρεφονηπιοκόμων αποκαθίστανται αδικίες πολλών ετών.
  Υπάρχουν Δήμοι που καταστρατηγούν τη νομοθεσία, σχετικά με τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν.
  Με εκτίμηση
  Χρήστος Ζησάκος
  Μέλος του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ
  μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας