Άρθρο 26: Διάρκεια αποσπάσεων στα γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών.

Η παράγραφος 11 του άρθρου 247 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

11.α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου Διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.

β.   Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή μελών ειδικού επιστημονικού προσωπικού (άρθρο 2 του π.δ. 116/2006), από νομικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού του νομικού προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι διετής με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

γ.  Στις ανωτέρω αποφάσεις αποσπάσεων καθορίζεται ο φορέας ο οποίος επιβαρύνεται με τη     μισθοδοσία των αποσπώμενων.

  • 19 Ιουνίου 2015, 11:12 | Αλεξάνδρα Γαϊλα

    Να ορίζεται ρητά στην παρ. 11α εάν απαιτείται και η υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με το άρθρο ένατο παρ. 16 του Ν. 4057/2012.
    Διότι, αν και το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.43/5291/19389/11-10-2012 έγγραφο του προς το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών για τις αποσπάσεις αυτού του είδους αναφέρει ότι» δεν απαιτείται συνυπογραφή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης διότι τα Γραφεία Περιφερειαρχών- Αντιπεριφερειαρχών δεν περιλαμβάνονται στους φορείς του άρθρου 14, παρ. 1. του Ν. 2190/1994,συνεπώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.16 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012″,το Γενικό Λογιστήριο με το αριθμ.2/24239/0026/6-5-2015 προς την ΥΔΕ Νομού Ηρακλείου δίνει εντολή να μη εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για πληρωμή αποσπασμένης σε Γραφείο Περιφερειάρχη διότι η απόφαση απόσπασης δεν έχει τη συνυπογραφή του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ως εκ τούτου οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί μ΄αυτές τις διατάξεις δεν δύνανται να πληρωθούν.
    Επιπλέον θα πρέπει να διασαφηνιστεί τι θα ισχύσει για τη διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που έχουν ήδη αποσπαστεί.

  • 18 Ιουνίου 2015, 21:05 | ΑΜ

    Να αποσαφηνισθεί με διάταξη η διαδικασία μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων. Δηλαδή όταν επιβαρύνεται ο φορέας προέλευσης συνεχίζει και πληρώνεται από αυτόν ή γίνεται μεταφορά του ποσού της μισθοδοσίας του μέσω γενικού λογιστηρίου στον φορέα υποδοχής? Όταν επιβαρύνεται ο φορέας υποδοχής σημαίνει ότι οι Περιφέρειες από τα λειτουργικά τους έξοδα θα δεσμεύουν το ποσόν που απαιτείται για την μισθοδοσία μειώνοντάς τα?Και τούτο διότι σήμερα με αυτές τις αποσπάσεις υπάρχει ασάφεια εάν θα πληρώνονται από το κρατικό προυπολογισμό όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή μέσω ΥΔΕ με έντάλματα? Σήμερα έχουν μείνει απλήρωτοι τέτοιοι υπάλληλοι. Επίσης να διευκρινισθεί εάν οι συγκεκριμένες αποσπάσεις αποτελούν ειδικές θέσεις ή υπάγονται στις γενικές διατάξεις περί αποσπάσεων και ότι μόνο απλοποιείται η διαδικασία της απόσπασης δια της αποφυγής της σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων και μόνο με την σύμφωνη γνώμη τού οικείου οργάνου.Διότι σήμερα το Γενικό Λογιστήριο με έγγραφά του θεωρεί ότι οι αποσπασμένοι στα αναφερόμενα γραφεία αποτελούν ειδικές θέσεις, θα πρέπει να πληρώνονται από τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειών μέσω ΥΔΕ με αποτέλεσμα αρκετοί να έχουν μείνει απλήρωτοι. Επίσης να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η διαδικασία μισθοδοσίας των υπαλλήλων των περιφερειών οι οποίοι μέχρι τέλους του 2015 θα πληρώνονται από τον κωδικό εξόδου του Υπουργείου Εσωτερικών αφαιρουμένου του ποσού μισθοδοσίας τους από τους ΚΑΠ των Περιφερειών. Από 1-1-2016 τι θα ισχύει?