Άρθρο 47: Λειτουργία κοιμητηρίων

Στο άρθρο 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ …) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής :

«4. α. Η περιποίηση των τάφων, η αφή καντηλιών και οι συναφείς προς τα ανωτέρω εργασίες εντός των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων, πέραν της ιδιωτικής εκδηλώσεως ευλαβείας, όταν ανατίθενται σε τρίτους, από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο συγγενείς ή μη των νεκρών, αποβλέπουν σε σκοπό που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος και ανήκει στις αρμοδιότητες των Δήμων. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, έναντι καταβολής σε αυτές δικαιωμάτων ή τελών, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διέπονται αντίστοιχα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος.

β. Η ανάθεση, εκ μέρους του Δήμου, της παροχής κάποιων ή όλων των ως άνω εργασιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για ορισμένο χρόνο, γίνεται μόνο μετά από διαγωνισμό διεξαγόμενο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τη σύναψη δημόσιας διοικητικής σύμβασης.»

 • Θα είαν εξαιρετικά χρήσιμο να διατυπωθεί ρητά η δυνατότητα ανάθεσης – μέσω προγραμματικής σύμβασης – των εργασιών που αναφέρονται στην προτεινόμενη παράγραφο 4α σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς ή Αναπτυξιακές).

  Ουσιαστικότερο όλων δε θα ήταν η πρόβλεψη της δυνατότητας ανάθεσης -μέσω προγραμματικής σύμβασης πάντα – της διαχείρισης και λειτουργίας των Κοιμητηρίων γενικά σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς και Αναπτυξιακές) για λογαριασμό του Δήμου, έτσι ώστε όσοι Δήμοι αδυνατούν να διαχειρίζονται εύρυθμα την λειουργία των κοιμητηρίων τους λόγω της οικονομικής κατάστασης και της έλλειψης προσωπικού, να απεμπλακούν από την φροντίδα αυτή και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

  Ριζική αναμόρφωση λοιπόν του ισχύοντος χουντικού ΑΝ 152/1968, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Ν.3663/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων)

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:39 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο άρθρο 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ …) να προστεθεί παράγραφος 4γ που ν’ αναφέρει ότι ο Δήμος δύναται μέσω προγραμματικής σύμβασης ν’ αναθέτει τις εργασίες που αναφέρονται στην προτεινόμενη παράγραφο 4α σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς και του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006).
  Το βέλτιστο θα ήταν ο Δήμος ν΄αναθέτει, μέσω προγραμματικής σύμβασης, την διαχείριση και λειτουργία των Κοιμητηρίων σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς και του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006) για λογαριασμό του Δήμου.
  Μόνο έτσι θα υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αφού οι Δήμοι εξαιτίας του σκληρού υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, της οικονομικής κατάστασης και της έλλειψης προσωπικού, έχουν αναγκαστικά παραμελήσει τις υποχρεώσεις τους αυτές, με αποτέλεσμα το κενό αυτό να το εκμεταλλεύονται οι κάθε είδους επιτήδειοι, δημιουργώντας απαράδεκτες καταστάσεις.
  Η λειτουργία των Κοιμητηρίων είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση με άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες, με τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος προς αυτούς και θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά, εκ μέρους σας, οι παρατηρήσεις μου αυτές, οι οποίες προέρχονται από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Δήμους προς τους πολίτες, εκ των έσω, πάνω από 25 έτη.
  Σας ευχαριστώ