Άρθρο 25: Σχολικές Καθαρίστριες – Δημοτικές Κατασκηνώσεις.

 1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. α’)  Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

β’) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2017-2018 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 γ’) Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015, μετά τη λέξη «πυρασφάλεια» προστίθεται η φράση «στις δημοτικές κατασκηνώσεις».
 • 2. Στο άρθρο 25 παρ. 1 , του Σχ.Ν. μπαίνει το θέμα των σχολικών καθαριστριών. Τα δεδομένα που διαθέτει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι επαρκή για την συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος.
  Είναι απαραίτητο να εκδοθούν έγκαιρα οι Υπουργικές Αποφάσεις από το ΥΠΟΠΑΙΘ για τον ορισμό του Φορέα Χρηματοδότησης , διότι το σημαντικότερο πρόβλημα μέχρι σήμερα είναι η καθυστερημένη απόδοση των χρηματοδοτήσεων στις σχολικές επιτροπές.
  Εξ αιτίας αυτής, η καθυστέρηση στην καταβολή των αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών φθάνει και τους 4 μήνες, χωρίς να ευθύνονται οι σχολικές επιτροπές.

 • 18 Ιουνίου 2015, 11:49 | ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΙΟΝΑΔΟΥ

  Η πληρωμή των καθαριστριών των σχολείων επιβάλλεται να περιέλθει στους Δήμους. Οι Σχολικές Επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα υποστελεχωμένα, αδυνατούν να ασχολούνται και με τις πληρωμές των καθαριστριών. Το σωστότερο είναι να ασχολούνται οι Δήμοι με αυτό οι οποίοι έχουν και προσωπικό με γνώσεις οικονομικών και λογιστικών εφ όσον υπάρχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Μάλιστα το σωστότερο είναι να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

 • 17 Ιουνίου 2015, 17:14 | Φώτης Αλεξάκος

  Είναι σημαντικό να προβλεφθεί και για τα έτη, 2015/2016 και 2016/2017 η συνέχιση της χρηματοδότησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σε αντίθετη περίπτωση τα σχολεία θα παραμείνουν ακαθάριστα, οι Δήμοι αδυνατούν να καταβάλλουν κι άλλες επιβαρύνσεις.

 • 17 Ιουνίου 2015, 16:16 | ΜΠΡΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 3,5 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΜΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΛΛΕΣ -ΙΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

 • 17 Ιουνίου 2015, 15:19 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Τα δεδομένα που διαθέτει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι επαρκή για την συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ανάγκες είναι περισσότερες από τις καλυπτόμενες με τις Συμβάσεις.
  Είναι απαραίτητο να εκδοθούν έγκαιρα οι Υπουργικές Αποφάσεις από το ΥΠΟΠΑΙΘ για τον ορισμό του Φορέα Χρηματοδότησης (εκτιμούμε πάλι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ), διότι το σημαντικότερο πρόβλημα μέχρι σήμερα είναι η καθυστερημένη απόδοση των χρηματοδοτήσεων στις σχολικές επιτροπές.
  Εξ αιτίας αυτής, η καθυστέρηση στην καταβολή των αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών φθάνει και τους 4 μήνες, χωρίς να ευθύνονται οι σχολικές επιτροπές.

 • Τo ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει μια βάση δεδομένων για τον αριθμό των αιθουσών, ζητάει τον αριθμό των μόνιμων καθαριστριών που απασχολούν οι Σχολικές Μονάδες και γνωρίζει τις αίθουσες (ακριβή αριθμό) που πρέπει να εγκρίνει. Για τις δυο σχολικές χρονιές (2015/2016 και 2016/2017) θα συνεχίζεται η εργασία αυτή από τον ίδιο φορέα; Ποιος φορέας θα διασφαλίζει ότι οι συμβάσεις που υπογράφονται είναι οι απαιτούμενες και δεν είναι περισσότερες από τις πραγματικές ανάγκες;
  Και το σημαντικότερο: Δεν υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υποστηρίζει ότι χρηματοδοτεί για τελευταία φορά. Για το 2017/2018 εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τα ενδιάμεσα σχολικά έτη ποια πρόβλεψη υπάρχει; Τις συμβάσεις θα τις χρηματοδοτήσουν οι Δήμοι;