Άρθρο 39: Δημοσιονομική Διαχείριση ΟΤΑ.

 1. Για την απεικόνιση και την τακτοποίηση: α) Κάθε είδους λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), β) εκκρεμοτήτων στο χρηματικό υπόλοιπο των ΟΤΑ, συνεπεία κατασχέσεων τρίτων κ.λπ., γ) κατασχέσεων που έχουν διενεργηθεί σε βάρος λογαριασμών των ΟΤΑ που τηρούνται στις τράπεζες, δ) παρακρατήσεων μέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται στους ΟΤΑ, από την Κεντρική Διοίκηση, δυνάμει διατάξεων νόμου, εκδίδονται τακτικά ή συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ανά κατηγορία, ειδικότερα:

 

α) Λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ:

 

αα) Ο ΟΤΑ απευθύνεται αρμοδίως στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να οριστεί Δημοσιονομικός Ελεγκτής για τη διενέργεια ελέγχου και τη σύνταξη πορισματικής έκθεσης, στην οποία καταγράφεται το ιστορικό της υπόθεσης και διαπιστώνεται η χρηστή διαχείριση του αιτούντος φορέα, η μη δυνατότητα τακτοποίησης της λογιστικής εκκρεμότητας κατ’ άλλο τρόπο, καθώς και το ύψος της εκκρεμότητας προς τακτοποίηση.

αβ) Η οικονομική υπηρεσία του φορέα μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 113/2010, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για τη συμψηφιστική τακτοποίηση της χρηματικής διαχείρισής του.

αγ) Σε περίπτωση μη χρηστής διαχείρισης, ο Ελεγκτής επιλαμβάνεται της απόδοσης ευθυνών και του καταλογισμού των υπευθύνων.

 

β) Εκκρεμότητες στο χρηματικό υπόλοιπο των ΟΤΑ, συνεπεία κατασχέσεων τρίτων κ.λπ.:

 

Τηρείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

βα) Η έρευνα του Δημοσιονομικού Ελεγκτή επεκτείνεται και στον συμβολαιογράφο που διενήργησε τη διανομή του κατασχεμένου ποσού.

ββ) Στην πορισματική έκθεση, που συντάσσεται μετά την έρευνα του επιθεωρητή, καταγράφεται επιπλέον η αιτία και το ακριβές ποσό του ταμειακού ελλείμματος, βάσει της κατασχετήριας έκθεσης και βεβαιώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή του ιδίου ποσού στους δικαιούχους.

βγ) Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται τακτικό χρηματικό ένταλμα με δικαιούχο τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας.

 

γ) Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών των ΟΤΑ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,  ή σε εμπορικές τράπεζες:

 

γα) Η οικονομική υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ μεριμνά για την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του φορέα και την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία και εγκρίνεται η πραγματοποίηση δαπάνης για την τακτοποίηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του δήμου/περιφέρειας στον αντίστοιχο ΚΑΕ, λόγω κατάσχεσης σε βάρος του ΟΤΑ, εις χείρας της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ή της κατά περίπτωση εμπορικής τράπεζας, ως τρίτης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου.

γβ) Η οικονομική υπηρεσία, μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και  αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης μαζί με φωτοαντίγραφα: i) του εκτελεστού τίτλου (τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου κ.λπ.), ii) της κατασχετήριας έκθεσης, iii) του εγγράφου της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ή της κατά περίπτωση εμπορικής τράπεζας περί καταβολής του οφειλόμενου ποσού, καθώς και iν) του εγγράφου της αναγγελίας χρέωσης του λογαριασμού του ΟΤΑ, εκδίδει συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα στο όνομα των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου φορέα.

 

δ) Παρακρατήσεις μέρους των επιχορηγήσεων και των εσόδων που αποδίδονται στους ΟΤΑ, από την κεντρική διοίκηση και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: Η οικονομική υπηρεσία εκδίδει συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα, κατόπιν της απόφασης απόδοσης των προβλεπομένων επιχορηγήσεων και εσόδων στον ΟΤΑ και την αναγγελία των σχετικών πιστώσεων, όπου αναφέρονται τα είδη των κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση που η παρακράτηση έγινε από τη κεντρική διοίκηση και κατόπιν του παραστατικού που εκδίδει η Δημόσια Επιχείρηση ή ο Οργανισμός, στην περίπτωση που η παρακράτηση έγινε από αυτούς.

 

 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  είναι δυνατόν να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εκκρεμοτήτων της δημοσιονομικής διαχείρισης που τακτοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Συμψηφιστικά εντάλματα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από ΟΤΑ πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, είναι ισχυρά και παράγουν έννομα αποτελέσματα, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας που καθορίζεται με το παρόν άρθρο.

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:58 | Τάσος Πέτρου

  Θα πρέπει κάποτε να σταματήσει το παράλογο,όσοι αντιδήμαρχοι πρόεδροι κλπ επιλεγούν την αντιμισθία τους να πληρώνονται από τον δήμο και οχι από την υπηρεσία τους!Γιατί θα πρέπει να επιβαρύνουν τους προυπολογισμους των Δήμων;δώστε τους και ενα επίδομα ευθύνης (διευθυντή προϊσταμένου κλπ) και καντε τους διάθεση όπως τους ΔΥ που διατίθενται σε βουλευτές υπουργούς και για το διάστημα της θητείας τους.

 • Το παρόν άρθρο δεν είναι απολύτως σχετικό αλλά είναι το συγγενέστερο προς το θέμα που προτείνουμε.
  Με το σχόλιό μας προτείνουμε να επανέλθει νέα ρύθμιση για τα Δάνεια των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από το Ταμείο Παρακαταθηκών έτσι ώστε να βελτιωθεί το ύψος των τοκοχρεωλυσίων προς όφελος της τρέχουσας οικονομικής βιωσιιμότητας των Δήμων και συνεπώς της ευχερέστερης επίτευξης των δημοσιονομικών μεγεθών. Το Ταμείο μας έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να προβεί σε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των Δανείων εφόσον υπάρξει σχετική νομοθετική διάταξη.

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

  Άρθρο……….
  Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών δύναται να επιμηκύνεται έως δέκα (10) έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2015, του οικείου νομικού προσώπου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Παραλλήλως, μετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από 1.1.2016, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στο χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα. Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνεται στο χρόνο επιμήκυνσης, που παρέχεται δυνάμει του παρόντος.
  Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2016. Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.
  Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τα δάνεια, που έχουν εγκριθεί μέχρι τη ψήφιση παρόντος και θα συνομολογηθούν εντός τριμήνου από την δημοσίευση του.