Άρθρο 03: Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 217 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 217

Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1.Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η σύσταση των θέσεων κατά κλάδο, ειδικότητα και αριθμό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 222 του παρόντος.

2. Ο έλεγχος νομιμότητας και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών ενεργείται μόνο από υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ, με τα εξής προσόντα:

i) Για διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται: πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ή κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ii) Για την κατηγορία ΤΕ απαιτείται: πτυχίο ή δίπλωμα διοικητικών, λογιστικών ή τεχνικών σπουδών».

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:08 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Συμφωνώ εν μέρει με το σχόλιο της κας Μουσούρα ως προς το πρόσθετο προσόν της ξένης γλώσσας όπως αντιμετωπίζεται δηλαδή ως αναγκαία προϋπόθεση και όχι ως μοριοδότηση και η διάκριση – άνιση μεταχείριση των ΤΕ εις βάρος των ΠΕ. Όμως το προσόν της εμπειρίας σε ανάλογα θέματα πιστεύω ότι δε θα έπρεπε να προσμετρηθεί δεδομένου ότι η αναζωογόνηση του δημοσίου τομέα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της στελέχωσης νέων επιστημόνων με αστείρευτη διάθεση προσφοράς στηριζόμενη στη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Συνηγόρου του Πολίτη έχουν δείξει στο παρελθόν ότι υπήρξαν κρούσματα διαφθοράς και μελανά σημεία σε ζητήματα που άπτονταν της εποπτείας των ΟΤΑ. Νέοι επιστήμονες είναι αδύνατον, τουλάχιστον στην αρχή, να δημιουργήσουν υπόγειες διαδρομές και η διαμόρφωση του παρόντος υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αποτρέπει τέτοιες κακοδαιμονίες.

 • 18 Ιουνίου 2015, 11:11 | Μαρία Μούσουρα

  2. Ο έλεγχος νομιμότητας και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών ενεργείται μόνο από υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ, με τα εξής προσόντα:

  i) Για διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται: πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ή κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

  Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  ii) Για την κατηγορία ΤΕ απαιτείται: πτυχίο ή δίπλωμα διοικητικών, λογιστικών ή τεχνικών σπουδών».

  Κρίνω αναγκαίο, πως πρέπει να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη παράγραφος , ως προς το προσόν «της άριστης ή πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας» καθότι απαιτείται στην κατηγορία ΠΕ ενώ δεν προβλέπεται στην κατηγορία ΤΕ υπαλλήλων που θα στελεχώσουν την εν λόγω αυτοτελή υπηρεσία και θα αντιμετωπίσουν από κοινού την διεκπεραίωση των καθοριζομένων εργασιών της.
  Συνιστά άνιση μεταχείριση και αντιμετώπιση,κι επί της ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί..το προσόν αυτό.????
  Επίσης θα ήθελα να καταθέσω την άποψη μου σχετικά με τα απαιτούμενα κύρια υποχρεωτικά προσόντα των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ όπου ζητείται πτυχίο συγκεκριμμένων ειδικοτήτων(καλώς),
  δεν ζητείται, όμως, η υπαρξη επιτελικού (κατά την γνώμη μου)πρόσθετου προσόντος,της αποδεικνυόμενης ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ σε θέματα ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ, «εφάμιλλα με τα αντικείμενα νομιμότητας» που θα διευθετωνται στην υπο σύστασην Αυτοτελή Υπηρεσία, ζήτημα αποφασιστικής σημασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την επίτευξην του επιδιωκόμενου στόχου της δηλ. τον βαθύ, αποτελεσματικό, αυτοτελή, αμερόληπτο,ανεξάρτητο, ανιδιοτελή & ουσιαστικό έλεγχο των ΟΤΑ.

 • 18 Ιουνίου 2015, 08:41 | Χ.Α

  Σημαντικός αριθμός υπαλλήλων που ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου νομιμότητας στον ευρύτερο δημοσιο τομές,και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού είναι κάτοχοι πτυχίων διαφορετικών των αναφερόμενων στην εν λόγω διάταξη.Κατεχουν όμως μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τιτλους σπουδών σχετικούς με τα ζητούμενα πτυχία…

  Πρεπει να προστεθεί στο αρθρο 217 στη παρ.2 το εξείς εδάφιο:
  «οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης»

 • 17 Ιουνίου 2015, 20:59 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση : …»Δεν κρίνεται αναγκαίο να τεθούν ως προϋπόθεση διορισμού αυξημένα τυπικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι κλπ, προκειμένου να διευκολυνθεί η στελέχωση των ΑΥΕ»… παρόλα αυτά όμως ζητείται η άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και μάλιστα μόνο από τους ΠΕ και όχι από τους ΤΕ!!! Πιστεύω, στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης όλων των πολιτών, πως πρέπει να απαιτούμε από τους πολίτες να κρίνονται και να αξιολογούνται με βάση αυτά που η πολιτεία προσφέρει σε όλους τους πολίτες. Ποτέ η πολιτεία δεν έχει δώσει τη δυνατότητα μέσα από τις σπουδές που προσφέρει (ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)στην κτήση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Πιστεύω πως πρέπει να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη παράγραφος.

 • 17 Ιουνίου 2015, 10:20 | ΝΑΤΑΛΙΑ

  Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται αυτοδικαίως στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας(ΑΥΕ) ΟΤΑ και δεν διαθέτουν σωρευτικά τα τυπικά προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 3, δύνανται να ασκήσουν έλεγχο νομιμότητας και πειθαρχικό έλεγχο αιρετών;
  Σημαντικός αριθμός υπαλλήλων που ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου νομιμότητας και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού είναι κάτοχοι πτυχίων διαφορετικών των αναφερόμενων στην εν λόγω διάταξη, ενώ η αξίωση πολύ καλής ή άριστης γνώσης ξένης γλώσσας σωρευτικά με τα τυπικά προσόντα της παρ. 2 του άρθ. 3 εγκυμονεί κίνδυνο υποστελέχωσης των ΑΥΕ από έμπειρο προσωπικό.
  Περαιτέρω όπως διευκρινιστεί το εύρος των πτυχίων που εντάσσονται στο κλάδο των κοινωνικών επιστημών.