Άρθρο 23: Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ.

1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα,  σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή διοικητή του φορέα προέλευσης και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΟΤΑ.

2. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2)  έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, ενώ η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης θα βαρύνει το φορέα υποδοχής.

3. Αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.

4. Μετά την παράγραφο 3Α του άρθρου 184 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:  “3B. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 73 του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν.»

 • 18 Ιουνίου 2015, 14:15 | Θανάσης

  α) Το γεγονός ότι η μισθοδοσία καλύπτεται από το φορέα υποδοχής δημιουργεί κώλυμα στην απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα αλλά δεν ανήκουν στην γενική κυβέρνηση.
  β) Υπάρχουν διάφορες διατάξεις για την οριοθέτηση του δημοσίου τομέα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο το άρθρο.
  γ) Άλλες ειδικές διατάξεις δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στο χρόνο και στην ανανέωση της απόσπασης. Τι ακριβώς εξυπηρετεί ο χρονικός περιορισμός.
  δ) Εκτός από τις υπηρεσιακές ανάγκες υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι για οικογενειακούς λόγους έχουν ανάγκη απόσπασης όπως για παράδειγμα λόγους συνυπηρέτησης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες αυτές ώστε να δίνεται προτεραιότητα κατ΄εξαίρεση.

 • 18 Ιουνίου 2015, 14:43 | ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

  Η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή διοικητή του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου δυσχεραίνει το εγχείρημα της κινητικότητας, διότι υπάρχει η καταγεγραμμένη πρακτική των διαφόρων Οργανισμών να μην επιθυμούν μείωση του προσωπικού τους Ή ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

  NA ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡ.1: Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ α΄ΚΑΙ B’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, ……..

 • 17 Ιουνίου 2015, 19:35 | Ευστρατία

  Η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή διοικητή του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου δυσχεραίνει το εγχείρημα της κινητικότητας, διότι υπάρχει η καταγεγραμμένη πρακτική των διαφόρων Οργανισμών να μην επιθυμούν μείωση του προσωπικού τους φοβούμενοι ότι το προσωπικό αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να χαρακτηριστεί πλεονάζον.

 • 17 Ιουνίου 2015, 12:57 | Σωματείο Εργαζομένων Επικοινωνία 94FM

  Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την επέκταση του Ν.4257/2014, Άρθρο 15, παράγραφος 1 που αφορά τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) αυτών και ορίζει ακριβώς:

  «1.Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου12 του ν. 4071/2012…», ώστε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων από νομικά πρόσωπα δήμου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, οργανισμοί κτλ) και Αυτοδιοίκησης (π.χ. δήμοι, περιφέρειες, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ κτλ) με το ίδιο καθεστώς που ορίζουν οι υπόλοιπες παράγραφοι του ίδιου άρθρου:

  «2. Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. Ειδικά η μετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσμο Ο.Τ.Α., διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου Δημάρχου και του προέδρου του Συνδέσμου.
  3. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται.
  4. To προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του.
  5. Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010.6. Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες και εντάσσονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις».

  Η διάταξη αυτή μπορεί να διευκολύνει την κινητικότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

  Σωματείο Εργαζομένων στον «Επικοινωνία 94FM»