Άρθρο 37: Δαπάνες Περιφερειών.

 Δαπάνες περιφερειών: α) για την καταβολή διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, β) που πραγματοποιήθηκαν έως 15-06-2014 για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26-1-2014 και 03-02-2014 στο Νομό Κεφαλληνίας, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση και το ύψος της σχετικής δαπάνης,  γ) για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζημιώσεων σε μετέχοντες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, σε συνεδριάσεις περιφερειακών συμβουλίων εντός του έτους 2014 και δ) που πραγματοποιήθηκαν έως και το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, δύνανται να πληρωθούν όλως εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων.

 • Πρόταση για να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου που αφορά την Αυτοτελή Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ – οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συγκεκριμένα στο άρθρο 37 που γίνεται αναφορά για την Π.Ι.Ν. Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

  Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 37 περίπτωση β για τις δαπάνες του Δήμου Κεφαλλονιάς ως κατωτέρω :
  Πρόταση
  Δαπάνες του Δήμου Κεφαλλονιάς που πραγματοποιήθηκαν έως και 31/12/2014 για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26/01/2014 και 03/02/2014 στον Δήμο Κεφαλλονιάς εφόσον ο οικείος Δήμαρχος βεβαιώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

  Τεκμηρίωση πρότασης
  Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αναγκών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26/01/2014 και 03/02/2014 στον νομό Κεφαλληνίας, ο Δήμος Κεφαλλονιάς προέβει σε μια σειρά έκτακτων δαπανών για την αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν οι υποδομές του Δήμου (π.χ. δαπάνες για μετεγκαταστάσεις σχολείων, αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου, άρση επικινδυνότητας σε οδικά δίκτυα, σε δημοτικά και λοιπά κτίρια, μετακινήσεις και υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων).
  i) Καθ’ υπέρβαση των υπαρχουσών πιστώσεων, καθώς δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν πιστώσεις για να γίνουν αναλήψεις υποχρεώσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό του Δήμου εφόσον η σχετική χρηματοδότηση πραγματοποιείτο απολογιστικά από πιστώσεις των αρμοδίων υπουργείων.
  ii) Όταν δόθηκε η εντολή να πραγματοποιηθούν δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη πραγματοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών, «διακηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης, συμβάσεις, ανάρτηση στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», διότι δεν ήταν εφικτή η σύγκληση των συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή του Δήμου) λόγω των μεγάλων ζημιών στο οδικό δίκτυο και στα δημοτικά κτίρια καθώς και των μεγάλων αναγκών για τον συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών που δεν το επέτρεπαν.
  iii) Λόγω των περιορισμών που επέβαλε στις συνεδριάσεις και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το άρθρο 93 παρ. 6 του ν. 3463/06, όσο και το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852/10 για το χρονικό διάστημα από 18/04/2014 έως και 31/08/2014 λόγω της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 2014 και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.
  Με εκτίμηση
  Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς
  Αλέξανδρος Παρίσης