Άρθρο 41:Υποβολή οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ.

 1. Οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης του ν. 1069/1080, οι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., καθώς και οι περιφέρειες, τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών ενημερώνουν με τα οικονομικά τους στοιχεία, τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κοινοποιεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ένωση Περιφερειών αναφορές με τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά στοιχεία. Με βάση την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων πραγματοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχοι στους ανωτέρω φορείς, όταν δεν ικανοποιούν συγκεκριμένους αριθμοδείκτες αξιολόγησης. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων.
 2. Με ξεχωριστές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στον οικείο ΟΤΑ. Έως την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων του παρόντος άρθρου ισχύουν τα οριζόμενα στις αρίθμ. 74712/2010 και 74713/2010 (ΦΕΚ 2043/Β) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται.
 • 18 Ιουνίου 2015, 13:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  θα πρέπει και στο άρθρο αυτό να γίνει αποσαφήνιση σε ποιές «επιχειρήσεις ΟΤΑ», όπως πρααναφέρω στις παρατηρήσεις του αρθρου 12, γίνεται αναφορά απο το νομοθέτη.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
  τ. Γεν. Διευθυντής
  ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ