Άρθρο 15: Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης

Μετά το άρθρο 27 Β του ν. 4270/2014 (Α’ 143)προστίθεται άρθρο 27Γ, ως εξής:

«Άρθρο 27ΓΠρογραμματική συμφωνία οικονομικής υποστήριξης

1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 27Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου φορέα προγραμματική συμφωνία.

2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.

3. Η Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της προγραμματικής συμφωνίας όργανο. Στην προγραμματική συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής.

4. Οι ανωτέρω Προγραμματικές Συμφωνίες αναρτώνται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου και δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με επιμέλεια του Υπουργείου.»

  • 17 Ιουνίου 2015, 13:34 | Φώτης Αλεξάκος

    Με δεδομένο ότι ο λογαριασμός εξυγίανσης των ΟΤΑ είναι πολύ φτωχός πρέπει στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων Δήμων να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα δανειοδότησης από το ΤΠ&Δ με ευνοικότερους όρους και για το μέρος που αφορά την ισοσκέλιση του προυπολογισμού και για την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανείων ώστε να μειωθεί το κόστςο εξυπηρέτησης και αν επεκταθεί στο χρόνο (τουλάχιστον 25ετία).
    Φώτης Αλεξάκος, Δήμαρχος Καρδίτσας