Άρθρο 24: Αναδρομική ισχύς συμβάσεων ΙΔΟΧ. – Κατάργηση διαδικασίας ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία.

 1. Στο τέλος της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα».

 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 καταργείται.

Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αν κάποιος ήδη απασχολούμενος στο έργο παραιτηθεί, μπορεί ο φορέας, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου, να προσλάβει τον αμέσως επόμενο στη σειρά του πίνακα κατάταξης».

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:49 | ΠΑΣΕΚΔΑΠ (Εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ)

  1. Προτείνουμε το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να είναι μέχρι ένα έτος και ανανεώνονται ή παρατείνονται υποχρεωτικά έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως»

  2.Προτείνουμε στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, να προστεθεί το εδάφιο ως εξής:
  «Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αν κάποιος ήδη απασχολούμενος στο έργο παραιτηθεί, ο φορέας υποχρεούται, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του έργου, να προσλάβει τον αμέσως επόμενο στη σειρά του πίνακα κατάταξης. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν προκηρύσσεται εκ νέου η θέση με άμεση έγκριση του αιτήματος αντικατάστασης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή της ΠΥΣ 33/2006».

  Αιτιολογία:
  1.Με δεδομένο ότι πρόκειται για διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενισχύεται η προστασία των εργαζομένων έναντι των αυτοδιοικητικών που αυθαίρετα αρνούνται την ανανέωση της σύμβασης των ήδη εργαζομένων παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά προγράμματα.

  2. Η ρητή απαγόρευση μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όσους αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων.

  3. Όσον αφορά το θέμα της αντικατάστασης σε περίπτωση παραίτησης, η αντικατάσταση από τον πίνακα κατάταξης μπορεί πρακτικά να μην είναι εφικτή εξαιτίας της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από το έτος της προκήρυξης της θέσης του εργαζόμενου που παραιτήθηκε, καθώς πρόκειται συχνά για συνεχόμενες διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

  3. Προτείνουμε να προστεθεί διάταξη που να προβλέπει ότι:
  «Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ, καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και την διατηρούν ακόμα και σε περίπτωση σύναψης νέας σύμβασης με άλλο φορέα ή μετατροπής της εργασιακής τους σχέσης σε αορίστου χρόνο ή διορισμού τους στο δημόσιο.

  Αιτιολογία: 1.
  1.Πρώτον γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η άνιση μεταχείριση σε βάρος των ΙΔΟΧ οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι τα 7 έτη.

  2. Δεύτερον γιατί συμβαίνει να μην αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας των ΙΔΟΧ όταν περάσουν σε άλλο φορέα ή προσληφθούν στο δημόσιο.

 • 17 Ιουνίου 2015, 14:05 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

  Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, έλαβε ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ επί αναφοράς και απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το με α.π. 200348/19155/2015 της 15/5/2015 έγγραφο, με το οποίο ζητεί τη θετική ανταπόκρισή του στην επίλυση γενικότερου προβλήματος.

  Υπεβλήθη η με Α.Π. 200348/7.4.2015 αναφορά στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
  Μεταξύ άλλων, ανέφερε:
  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3528/2007 (Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού στο Δημόσιο) «Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού».
  Με τον παραπάνω ισχύοντα περιορισμό της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3528/2007, αποκλείονται της υποβολής αιτήσεων υποψήφιοι που υπηρετούν τη Στρατιωτική τους θητεία και εκτιμούν ότι κατά το χρόνο του διορισμού (που πάντα είναι μεταγενέστερος του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) θα έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους υποχρέωση. π.χ. ένας κληρωτός που απολύεται αύριο, δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία σήμερα που είναι η τελευταία μέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3528/2007 ισχύει είτε η διαδικασία είναι αρμοδιότητας ΑΣΕΠ, είτε όχι.
  Θα μπορούσε η διάταξη να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «Εξαιρετικά, οι εκτελούντες τη στρατιωτική τους θητεία κληρωτοί, έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων εφ όσον με ευθύνη τους, εκτιμούν ότι κατά το χρόνο διορισμού θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις» ή να τροποποιηθεί κατά παρεμφερή τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός υποβολής αιτήσεων.
  Και αν οι όποιοι αιτούντες δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι το χρόνο διορισμού (λόγω π.χ. παράτασης της θητείας τους για όποιο λόγο), απλούστατα δεν θα διορίζονται.
  Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, έλαβε ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ επί της ανωτέρω αναφοράς και απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το με α.π. 200348/19155/2015 της 15/5/2015 έγγραφο, με το οποίο ζητεί τη θετική ανταπόκρισή του στην επίλυση του προβλήματος.

  Παλαιότερα, (Ιούνιος 2008), ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ασχοληθεί και πάλι με το ίδιο θέμα. Η Σύνοψη της τότε διαμεσολάβησής του ακολουθεί:

  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΗ
  ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
  Θέμα: Χρόνος υποβολής πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης για διορισμό στο Δημόσιο
  Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού
  Ειδικοί Επιστήμονες: _. Αγγελάκη, Αθ. Κουτρουμάνη, Αικ. Παπανικολάου

  Αθήνα, Ιούνιος 2008

  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για ένα από τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού. Πρόκειται για το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και ειδικότερα δε στο χρόνο κατοχής αυτού. Το γεγονός ότι το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται να υπάρχει ήδη κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιότητας συνιστά, κατά τις αναφορές αυτές, πρόσκομμα στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας.
  ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Ήδη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, το σύνολο των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ θέτει ως γενικό προσόν διορισμού των αρρένων υποψηφίων την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.
  Η ανωτέρω προϋπόθεση νομίμως τίθεται από το ΑΣΕΠ, το οποίο εν προκειμένω
  εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Ν 3528/2007 και του προγενέστερου 2683/1999 «Κώδικας ,Δημοσίων ,Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,,» : «οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού…».
  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:
  1. Βάσει του άρθρ. 4 του Συντάγματος: «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους» (παρ.4)
  «Οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» (παρ.2).
  «Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων» (παρ.6)
  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.1, Ν 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 3, Ν 2510/1997, όλοι οι Έλληνες έχουν υποχρέωση στρατεύσεως στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, άρθρ.1, Ν 705/1977, οι Ελληνίδες επιτρέπεται να στρατευθούν καταρχήν μόνο σε περίπτωση πολέμου ή επιστρατεύσεως.
  3. Βάσει των διατάξεων του άρθρ.5, Ν 3528/2007 «Κώδικας ,Δημοσίων ,Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,,», «δεν διορίζονται υπάλληλοι : α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές», και βάσει των διατάξεων του άρθρ.10 του ίδιου νόμου «οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού».
  Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρ.15, του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι «οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων».
  Από τα παραπάνω συνάγεται καταρχάς η υποχρέωση των αρρένων πολιτών για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή έστω νόμιμης απαλλαγής από αυτήν προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διορισμού τους, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις γυναίκες υποψήφιες. Η σε νομοθετική διάταξη αποτύπωση της επιλογής της χώρας μας ως προς τη διασφάλιση της άμυνάς της, με επιβολή υποχρεωτικής θητείας μόνο για άρρενες, είναι αποδεκτή. Όπως αποδεκτό είναι και το γεγονός του διορισμού άρρενος υποψηφίου μετά το πέρας των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης.
  Εκείνο το οποίο υποκινεί αμφιβολίες ως προς την ανάγκη ύπαρξής του στους άρρενες πολίτες είναι ότι ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό είναι εκείνος της υποβολής της υποψηφιότητας.
  Όπως είναι γνωστό, βάσει της εξουσιοδότησης που παρέχεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας από τις διατάξεις της παρ.2, άρθρ.6 του Ν3421/2005, η διάρκεια της πλήρους στρατιωτικής θητείας ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες και της μειωμένης σε εννέα (9) ή έξι (6) μήνες. Όπως προαναφέρθηκε, οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα δίνουν περιθώριο τεσσάρων (4) μηνών, κατά ανώτερο, για το διορισμό των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε πίνακα διοριστέων. Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας διοριστέων και μάλιστα ο προσωρινός, στην πράξη καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ κατά μέσο όρο έξι (6) μήνες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Ακολουθεί η περίοδος των ενστάσεων και η κατάρτιση των οριστικών πινάκων διοριστέων σε χρόνο μεταγενέστερο. Ο χρόνος, δηλαδή, εντός του οποίου ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάρτισης οριστικού πίνακα διοριστέων δεν φαίνεται να αιτιολογεί την ανάγκη κατάθεσης του πιστοποιητικού κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.
  Επιπλέον, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αποτελεί γενικό προσόν διορισμού και όχι ειδικό, υπό την έννοια ότι η σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε ένα διαγωνισμό διαμορφώνεται κατά βάση σύμφωνα με τα προσόντα του υποψηφίου που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της μελλοντικής απασχόλησής του. Αυτά είναι οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία του κλπ. δεδομένου δε ότι σε πολλές περιπτώσεις ο υποψήφιος δηλώνει απλώς τα προσόντα του ενώ καλείται να προσκομίσει τα απαραίτητα για το διορισμό του δικαιολογητικά μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ενός διαγωνισμού, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα μπορούσε να ζητείται εκείνη τη χρονική στιγμή και όχι με την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση δε που το εν λόγω πιστοποιητικό δεν υπάρχει κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών για να ολοκληρωθεί ο διορισμός πλέον του υποψηφίου που κρίθηκε διοριστέος, ο φορέας θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τον επόμενο διοριστέο.
  Η υπάρχουσα ρύθμιση έχει επιπλέον ως συνέπεια υποψήφιοι ορισμένων ειδικοτήτων να περιμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα επόμενη προκήρυξη και η στρατιωτική θητεία εκπληρώνεται από τους υπόχρεους σε αυτήν με δυσφορία καθώς θεωρείται ο κύριος υπαίτιος για αναβολή της δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης.
  Η περίπτωση του διαγωνισμού εκπαιδευτικών
  Το ανωτέρω ζήτημα αντιμετώπισε ήδη θετικά το ΥΠΕΠΘ. Επειδή εν προκειμένω ο πίνακας διοριστέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διαρκεί για δύο έτη, το Υπουργείο Παιδείας με τις διατάξεις του άρθρ.21 του Ν 3475/2006 ρύθμισε ευνοϊκώς το πρόβλημα που είχε ανακύψει με διοριστέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και εφεξής ζητά από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να προσκομίσουν το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης κατά το διορισμό τους (προκήρυξη 10Π/24.8.2006, Παράρτημα Β΄, Γενικά Προσόντα ,διορισμού).
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
  Η προεκτεθείσα άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη ετέθη υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών ,Δημόσιας ,Διοίκησης και Αποκέντρωσης (έγγραφο με αρ. πρωτ. 17149.2.1/7.5.2007) με την παράκληση να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του άρθρ. 10, του Ν 3528/2007 «Κώδικας ,Δημοσίων ,Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,,» στο σημείο που αφορά το χρόνο υποβολής του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ως γενικό και απαραίτητο προσόν διορισμού των αρρένων πολιτών, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα και στους πολίτες που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς, δεδομένης της γενικότερης δυσκολίας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι σχετικά με την εύρεση εργασίας.
  Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει λάβει απάντηση μέχρι σήμερα.
  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΗ.

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑ.

  ΕΠΕΙΔΗ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ακόμα από το 2008 αναφέρει το πρόβλημα της γενικότερης δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι σχετικά με την εύρεση εργασίας, πόσο μάλλον σήμερα,

  ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ Ο Σ.Τ.Π. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ) στο με α.π. 200348/19155/2015 της 15/5/2015 έγγραφό του.

  Παρακαλώ να προχωρήσετε στην εισαγωγή παραγράφου στο παρόν άρθρο ή άρθρου στο παρόν νομοσχέδιο, σύμφωνο κατ επιλογήν σας με μία από τις συγκεκριμένες προτάσεις που προαναφέρθηκαν.

 • 17 Ιουνίου 2015, 01:50 | Συμεωνίδης Ηρακλής

  Καλό θα είναι να προβλεφθεί και η δυνατότητα αντικατάστασης εργαζόμενης από την/τον επομενο στον πίνακα ΑΣΕΠ μιας και παρατηρήτε με άδεια κύησης, λοχειας εξάμηνο ΟΑΕΔ, μειωμένο ωράριο να μένει κενή, σπουδαία για την λειτουργία των δομών θέση, για πάνω από ένα χρόνο. Με πολύ απλό τρόπο θα έρχεται ή επόμενη στον πίνακα όσο λείπει νη εγκυμονούσα! Όταν επιστρέψει θα λύεται ή σύμβαση. Ούτε προκηρύξεις, έξοδα, απασχόληση υπηρεσιών , καθυστέρηση, κ.λ.π.