Άρθρο 29: Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού.

Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 συμπεριλαμβάνονται και οι προσλήψεις που  πραγματοποιούνται  μετά την έκδοση   υπουργικών  αποφάσεων  που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως επίσης και του προσωπικού αμιγώς αμειβομένου από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.

  • 19 Ιουνίου 2015, 11:04 | ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΑΛΙΔΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

    Επειδή: οι εγκκρίσεις προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με αντίτιμο γίνονταν έως τώρα σε μη τακτά χρονικά διαστηματα (χωρίς επομένως να ανταποκίνονται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών – π.χ. εγκρίσεις συμβάσεων για κολυμβητήριο εγκρίνονταν μετά το καλοκαίρι), σε συνδυασμό με την θεσμοθετημένη από το άρθρο 49 του νόμου 4325/2015, παράταση μέχρι 31-12-2015 των υπαρχουσών συμβάσεων των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ζητούμε να μην υπάρξει η δέσμευση της εξάμηνης προθεσμίας των ανωτέρω συμβάσεων ή -τουλάχιστον για φέτος- να μπορούν να συναφθούν οι συμβάσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με αντίτιμο μετά την 1/1/2016.