Άρθρο 49: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα

Το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται σε αυτό αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του παράγραφοι ως εξής :

“2. Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που : (α) έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απασχολούνται κατόπιν δικαστικής απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4325/2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και οι οποίες παρατείνονται έως 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ή (β) απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ήτοι συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και του προσωπικού που απασχολείτο σε εταιρίες στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του δημοσίου, είτε πρόκειται για Έλληνες πολίτες είτε πρόκειται για νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς, και των οποίων η εργασιακή σχέση ή σύμβαση έχει λήξει εντός του 2015. Για τους ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

3. Στα εν λόγω πρόσωπα που θα συνάψουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Για την καταβολή αμοιβής και την παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα.

4. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης και τα οποία απασχολούντο σε εταιρίες οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε περισσότερους από έναν φορείς (δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.), αυτά μπορούν να συνάψουν ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν μόνο φορέα.”

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:41 | ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ 465/Β΄/24-2-2012) περί Καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
  εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011
  (ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011),οι καθαρίστριες-καθαριστές & των ΟΤΑ εξαιρούνται από από τις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα και ταυτόχρονα δεν υπάγονται στο νέο Κ.Β.Α.Ε σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ10221/οικ.26816/929/ 30-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2778/ τ. Β΄/2-12-2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Βαριές & ανθυγιεινές εργασίες», η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2012. Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/Αρ πρωτ Α32/1150/20-3-2012/ΕΔΑΦΙΟ Β΄/παρ 23/ΙΚΑ οι καθαρίστριες-καθαριστές πλήρους απασχόλησης σε γραφεία & των ΟΤΑ & των επιχειρήσεών τους εξαιρούνται από την ασφάλιση στα βαρέα -ανθυγιεινά. ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 23 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ «Αντίθετα, δεν θεωρούνται γραφεία οι χώροι των παραπάνω Δημόσιων Υπηρεσιών όπου, αν και υπάρχουν γραφεία, το κυρίως παραγόμενο έργο του καθαρισμού γίνεται επί κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας σ΄ αυτούς μεγάλου αριθμού ατόμων και για μεγάλο χρονικό διάστημα π.χ. αίθουσες διδασκαλίας οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης, δικαστικές αίθουσες, δημοτικά γυμναστήρια – κολυμβητήρια,Μουσεία, φοιτητικές εστίες, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί κ.λ.π.» καλύπτονται από τον νέο Κ.Β.Α.Ε και ασφαλίζονται στα βαρέα & ανθυγιεινά ΟΠΟΤΕ πρέπει να αρθεί η αδικία ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. Γιαυτό πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ με αριθμ οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ 465/Β΄/24-2-2012)και να ενταχθούν σε αυτή στην κατηγορία Α΄οι καθαρίστριες-καθαριστές πλήρους απασχόλησης & των ΟΤΑ & των επιχειρήσεών τους ΝΠΙΔ)συμπεριλαμβάνοντας χώρους ΩΔΕΙΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΘΕΑΤΡΩΝ , ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ , ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ,ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ , ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ.

 • 17 Ιουνίου 2015, 00:13 | Τάσος

  Ρυθμίσεις για ΦοΔΣΑ ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ

  Είναι αναγκαίες ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 που έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση απορριμμάτων δηλαδή τις ΦοΔΣΑ εταιρείες ΟΤΑ ΑΕ που έτσι και αλλιώς είναι ειδικού σκοπού.

  Οι συγκεκριμένες εταιρείας δεν υποβάλλουν προϋπολογισμό για έγκριση όμως επιμερίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού στους δήμους επιβάλλοντας το κόστος που διαμορφώνουν με την μορφή της ετήσιας εισφοράς σύμφωνα με το άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) και της κ.υ.α. 2527/2009. Ουσιαστικά αποφασίζουν και επιβάλλουν ανέλεγκτα τέλη στους δήμους.

  Δεν υποβάλλουν για έλεγχο καμία απόφασή τους στον ελεγκτή νομιμότητας

  Χωρίς κανένα έλεγχο της διαμόρφωσης του κόστους επιβάλλουν δια της ετήσιας εισφοράς υποχρεωτικά τέλη στους δήμους μετόχους.

  Οι προμήθειες και οι διαγωνισμοί δεν ακολουθούν τους κανόνες των ΟΤΑ, των συνδέσμων όπως και ΔΕΥΑ αλλά κανονισμούς που καταρτίζουν τα διοικητικά τους συμβούλια.

  Οι προσλήψεις δεν έχουν καμία σχέση με τις προσλήψεις των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ αλλά γίνονται όπως και στις υπόλοιπες εταιρείες του άρθρου 265 του Ν.3463/2006… κατά παράκληση του ΑΣΕΠ.

  Δεν προβλέπεται ρητά η υπαγωγή του μόνιμου προσωπικού τους στο ενιαίο μισθολόγιο (ν.4024/11 & ν.4093/12) με συνέπεια να εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις (όπως η 146/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του πρωτοδικείου της Θήβας) με τις οποίες εξαιρούνται από το ενιαίο μισθολόγιο.

  Έχει πλήρη ελευθερία δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα – χωρίς την οποιαδήποτε έγκριση των δήμων μετόχων – και επιμερισμού του κόστους του δανεισμού δια της ετήσιας εισφοράς στους δήμους….

  Συγχρόνως έχουν και την δυνατότητα να επιβάλλουν παρακράτηση για λογαριασμό τους των τελών των δήμων στη ΔΕΗ και στους λοιπούς παρόχους και να αποδίδονται σε αυτούς σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94)

  Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αντικίνητρα για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΦοΔΣΑ καθώς στο ΝΠΔΔ υπάρχει ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχων ενώ αντίθετα στους ΦοΔΣΑ εταιρείες ΟΤΑ ΑΕ του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 υπάρχει ένα ανέλεγκτο καθεστώς

  Τα θεσμικό πλαίσιο οφείλει να είναι το ίδιο…. είτε από τον Ελεγκτή Νομιμότητας είτε από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου….
  Ευχαριστώ
  Τάσος